Administratori centra za kontakt mogu da upravljaju postavkama funkcija glasovnog kanala za agente.

Da biste omogućili ili onemogućili funkcije glasovnog kanala za agente:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na adresi https://admin.webex.com/.

2

Krećite se do > kontakt centra > postavke > radnoj površini.

3

U odeljku Funkcije glasa postavite sledeće:

  • Omogući podrazumevani DN sile: Koristite preklopno dugme da biste omogućili ili onemogućili funkciju Force Default DN. Podrazumevana DN funkcija sile je podrazumevano onemogućena.

    Kada omogućite ovu funkciju, agenti se ograničavaju na obezbeđene podrazumevane brojeve brojeva (DNS) kada se prijave na radnu površinu agenta. Agenti za koje podrazumevani DN nije naveden mogu uneti bilo koji DN. Uzmite u obzir ovu postavku samo ako provera valjanosti agenta DN nije definisana u profilu agenta, u portalu za upravljanje ( obezbeđivanje > profila agenta).

  • Omogući poziv za kraj: Koristite preklopno dugme da biste omogućili ili onemogućili funkciju "Kraj poziva". Funkcija "Kraj poziva" je podrazumevano onemogućena.

    Kada omogućite ovu funkciju, dugme "Kraj" će se pojaviti u oknu "Kontrola interakcije" na radnoj površini agenta. Agent može da klikne na dugme "Kraj " da bi završio glasovni poziv sa kupcem.

  • Omogući kraj konsultacija: Koristite preklopno dugme da biste omogućili ili onemogućili funkciju "End Consult". Podrazumevano je omogućena funkcija "Završi konsultacije".

    Kada omogućite ovu funkciju, dugme "Završi konsultacije " pojavljuje se u dijalogu "Zahtev za konsultacije " na radnoj površini agenta. Agent može da klikne na dugme "End Consult " da bi okončao poziv za konsultacije koji je pokrenut sa drugim agentom, dok je agent bio na aktivnom pozivu sa kupcem.

Administratori centra za kontakt mogu da upravljaju postavkama iskustva agenta za agente.

Da biste konfigurisali vreme automatskog završetka za agente:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na adresi https://admin.webex.com/.

2

Krećite se do > kontakt centra > postavke > radnoj površini.

3

U odeljku Iskustvo agenta unesite vrednost automatskog završetka u milisekunde u polje Interval automatskog preloma . Kada podesite interval automatskog preloma, agent radna površina se automatski prelama nakon što agent završi razgovor. Uzmite u obzir ovu postavku samo ako automatsko prelamanje sa vremenom vanvrednosti> nije definisano u profilu agenta u portalu za upravljanje ( Obezbeđivanje profila > agenta > pomoćnih šifara).

Sledeća tabela prikazuje podrazumevanu vrednost i dozvoljeni opseg za automatski interval završetka:

Podrazumevana vrednost (milisekunde) Minimalna vrednost (milisekunde) Maksimalna vrednost (milisekunde)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minuta)


 

Vrednost automatskog završetka podrazumevano je 0 milisekunde, što pokazuje da vreme završetka nije konfigurisano. Administrator mora da definiše automatsku vrednost preloma.

Administratori kontakt centra mogu da upravljaju postavkama sistema radne površine za agente.

Da biste konfigurisali izgubljeno vremensko vreme za oporavak veze za agente:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na adresi https://admin.webex.com/.

2

Krećite se do > kontakt centra > postavke > radnoj površini.

3

U odeljku Postavke sistema unesite vrednost vremenskog perioda za oporavak u milisekunde u polje Vremensko osmatračnica za oporavak izgubljene veze. Kada podesite vremensko osmatrač za oporavak izgubljene veze, agent će biti odjavan sa radne površine agenta ako nestanak mreže traje duže od trajanja vremenskog perioda.

Sledeća tabela prikazuje podrazumevanu vrednost i dozvoljeni opseg za izgubljeno vremensko vreme za oporavak veze:

Podrazumevana vrednost (milisekunde) Minimalna vrednost (milisekunde) Maksimalna vrednost (milisekunde)

120000 (2 minuta)

120000 (2 minuta)

600000 (10 minuta)

Administratori centra za kontakt mogu da upravljaju postavkama vremenskog perioda preusmeravanja bez odgovora (RONA) za agente.

Da biste konfigurisali postavke vremenskog perioda RONA za agente:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na kontrolnom čvorištu.

2

Krećite se do > kontakt centra > postavke > radnoj površini.

3

U odeljku VREMENSKA OS RONA unesite vrednosti vremenskog perioda u sekundama, za kanale.

Tabela prikazuje podrazumevanu vrednost i dozvoljeni opseg za postavke vremenskog tajmauta RONA.

Kanali Podrazumevana vrednost (sekunde) Minimalna vrednost (sekunde)

Maksimalna vrednost (sekunde)

Telefonija

18

1

120

Ćaskanje

30

1

6000

E-adresa

300

1

6000

Društveni prostori

30

1

6000

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.