Řešení Cisco Webex Contact Center poskytuje vyhrazenou roli správce služby Contact Center, která umožňuje uživatelům spravovat služby a licence pro kontaktní centrum. Tuto roli lze přiřadit externím správcům a uživatelům v rámci organizace zákazníka.


Tato role doplňuje všechny existující role, které se vztahují na organizace partnera a zákazníka, jak je popsáno v článku Přiřazení rolí účtu organizace v centru Cisco Webex Control Hub.

Správce řešení Webex Contact Center může patřit do organizace zákazníka nebo partnera, která provádí správu předplatného, nebo do jakékoli jiné organizace.

Následující tabulka popisuje oprávnění specifická pro kontaktní centrum pro všechny role správce centra Control Hub:

Organizace zákazníka

Externí organizace

Organizace partnera

Jakákoli jiná organizace

Správce s úplným oprávněním

 • Může spravovat všechny funkce kontaktního centra.

 • Může provádět všechny činnosti správy uživatelů pro kontaktní centrum, například:

  • Přidává nebo odebírá uživatele v organizaci zákazníka.

  • Přiřazuje, upravuje nebo odebírá licence na kontaktní centrum v rámci uživatelů.

  • Přidává nebo odebírá roli správce služby Contact Center v rámci externích správců.

Správce služby Contact Center

 • Může spravovat všechny funkce kontaktního centra.

 • Může provádět všechny činnosti správy uživatelů pro kontaktní centrum, například:

  • Přidává nebo odebírá uživatele v organizaci zákazníka.

  • Přiřazuje, upravuje nebo odebírá licence na kontaktní centrum v rámci uživatelů.

  • Přidává nebo odebírá roli správce služby Contact Center v rámci externích správců.

 • Může spravovat všechny funkce kontaktního centra.

 • Může provádět činnosti správy uživatelů pro kontaktní centrum, například:

  • Přiřazuje, upravuje nebo odebírá licence na kontaktní centrum v rámci uživatelů.

  • Přidává nebo odebírá roli správce služby Contact Center v rámci uživatelů v organizaci zákazníka.

Správce zřizování

Nedefinováno

 • Může provádět všechny činnosti správy kontaktního centra, které může provádět správce partnera s úplnými právy.

 • Nemůže provádět žádné činnosti správy uživatelů a může pouze zobrazit seznam jiných externích správců v organizaci.

Nedefinováno

Správce pouze ke čtení

Nemá přístup k rozhraním správy Webex Contact Center v centru Control Hub nebo na portálu Management Portal.

Má přístup k rozhraním správy Webex Contact Center (centrum Control Hub a portál Management Portal) v režimu pouze ke čtení.


Zbývající části tohoto článku podrobně popisují roli správce služby Contact Center.

Následující tabulka obsahuje souhrn informací o tom, kdo může spravovat roli správce služby Contact Center, a klíčové body, které je třeba u této role brát v potaz:


 • Roli správce služby Contact Center nemůžete přiřadit správci s úplnými právy ani správci pouze ke čtení.

 • Chcete-li roli správce služby Contact Center přiřadit, daný uživatel musí mít agentskou licenci Premium pro řešení Webex Contact Center.

Organizace zákazníka

Externí organizace

Organizace partnera

Jakákoli jiná organizace

Správce s úplným oprávněním

Může přiřazovat roli správce služby Contact Center těmto osobám:

 • Jiný uživatel kontaktního centra z organizace zákazníka

 • Externí uživatel


   
  • Řešení Webex Contact Center nepodporuje přidání externího uživatele jako správce služby Contact Center, pokud má organizace uživatele povolenou službu kontaktního centra.

  • Roli správce služby Contact Center nelze přiřadit externímu uživateli ze zřizovací organizace partnera.

  • Externímu uživatele můžete v určitém okamžiku přiřadit roli správce pouze ke čtení, správce s úplnými právy nebo roli správce služby Contact Center. Externímu uživateli nelze současně přiřadit více těchto rolí.

Může přiřadit roli správce služby Contact Center jinému uživateli kontaktního centra z organizace zákazníka.

Správce služby Contact Center

Může přiřadit roli správce služby Contact Center jinému uživateli kontaktního centra z organizace zákazníka.


 

Nemůžete přiřadit roli správce služby Contact Center jinému externímu uživateli; můžete ji přiřadit pouze uživateli z organizace zákazníka.

Další informace o přiřazování rolí uživatelům kontaktního centra naleznete v článku Způsoby přidávání uživatelů pro řešení Webex Contact Center.

Jako správce služby Contact Center můžete provádět činnosti související se správou řešení Contact Center prostřednictvím centra Control Hub, jak je vysvětleno v následujících částech.

Nastavení řešení Webex Contact Center

Jakmile správce s úplnými právi dokončí úlohy průvodce nastavením služeb, můžete provést následující kroky pro konfiguraci klienta. Otevřete kartu Cisco Webex Contact Center, klikněte v nastavení na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center) a nakonfigurujte klienta.


 • Jako správce služby Contact Center nemáte k průvodci nastavením služeb přístup.

 • Pro zákazníka nemůžete nastavit služby konverzace pro Webex Contact Center. Pokud zákazník vyžaduje služby konverzace, správce s úplnými právy z protokolů organizace zákazníka se musí přihlásit na stránku nastavení a kliknout na možnost Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center) a poté nastavit služby konverzace.

Správa uživatele

Nabídka Správa > Uživatelé umožňuje spravovat uživatele řešení Contact Center.

Všichni uživatelé

Karta Vše umožňuje zobrazit seznam všech uživatelů v organizaci, včetně uživatelů jiných služeb.

Chcete-li znovu odeslat e-mail pro aktivaci uživatele, který není ověřený, klikněte na tlačítko (tři tečky) a pak na možnost Resend Invitation (Znovu odeslat pozvánku).


 • Do organizace nemůžete přidat nového uživatele.

 • Nemůžete aktivovat, deaktivovat ani odstranit uživatele v rámci organizace.

Chcete-li zobrazit podrobnosti, služby a role uživatele, klikněte na odpovídající řádek.

 • Podrobnosti o uživateli zobrazíte kliknutím na možnosti Uživatel > Podrobnosti. Podrobnosti o uživateli jsou pro správce služby Contact Center jen pro čtení.

 • Chcete-li pro uživatele aktualizovat informace o konfiguraci a licencích služby Contact Center, klikněte na možnosti Služby > Upravit.

 • Chcete-li zobrazit role správce uživatele, klikněte na možnosti Roles and Security > Administrator Roles (Role a zabezpečení > Role správce). Uživateli můžete přiřadit nebo odebrat jen roli správce služby Contact Center.

Spravovat uživatele

Na kartě Vše na stránce Uživatelé klikněte na možnost Spravovat uživatele a upravte existující informace o uživateli.

 • Klikněte na možnost Manually Modify Users (Upravit uživatele ručně), chcete-li ručně aktualizovat informace o licenci kontaktního centra a role přidružené uživatelům.

 • Kliknutím na možnost CSV Modify Users (CSV – upravit uživatele) aktualizujte informace naimportováním souboru CSV.


V šabloně CSV můžete nastavit pouze sloupce Webex Contact Center PremiumWebex Contact Center Standard na hodnotu TRUE nebo FALSE.

Uživatelé s oprávněním správce

Na stránce Uživatelé zobrazte kliknutím na kartu Správci seznam uživatelů typu správce s rolí správce řešení Webex Contact Center.


Jako správce služby Contact Center můžete pouze zobrazit jiné uživatele typu správce služby Contact Center. Nemůžete zobrazit správce s úplnými právy ani správce jiných služeb v organizaci.

Chcete-li zobrazit a aktualizovat informace o službě a licencích Contact Center a roli správce služby Contact Center uživatele typu správce, klikněte na odpovídající řádek.

Externí správci

Na stránce Uživatelé klikněte na kartu Externí správci, čímž zobrazíte seznam externích správců s rolí správce služby Contact Center. Tato karta zobrazuje seznam správců z organizací partnerů a externích správců, kteří byli výslovně pozváni správcem zákazníka.

Jako správce služby Contact Center nemůžete zobrazit externí správce s jinou rolí než s rolí správce služby Contact Center.

Na kartě Externí správci můžete provádět tyto činnosti:

 • Chcete-li zobrazit a aktualizovat (odebrat) roli správce služby Contact Center pro externího správce, klikněte na odpovídající řádek.

 • Chcete-li přidat externího uživatele a přiřadit uživateli roli správce služby Contact Center, klikněte na možnost Add external admin (Přidat externího správce).


  • Pokud jste externím správcem s rolí správce služby Contact Center, nemůžete do organizace přidat dalšího externího správce služby Contact Center.

  • Roli správce služby Contact Center nemůžete přiřadit externímu uživateli ze zřizovací organizace partnera.

Správa účtu zákazníka

Chcete-li zobrazit stránku účtu organizace, klikněte na možnosti nabídky Správa > Účet.

Podrobnosti o účtu organizace můžete zobrazit na kartě Informace. Karta Předplatná zobrazuje informace o využití licencí pro řešení Contact Center a také informace o zkušební verzi a předplatném organizace.

Řešení potíží

Kliknutím na nabídku Sledování > Řešení potíží zobrazíte stav služeb Webex a seznam zdrojů podpory.

Stav služby zobrazíte kliknutím na službu Webex.

Kromě výše uvedených možností může správce služby Contact Center provádět všechny ostatní konfigurace specifické pro kontaktní centrum prostřednictvím centra Control Hub a portálu Management Portal.

Další informace o konfiguraci řešení Webex Contact Center naleznete na úvodní stránce řešení Cisco Webex Contact Center.