Introduktion

Cisco Webex Contact Center tillhandahåller en dedikerad Rollen Administratör för kontaktcentertjänsten som gör att du kan administrera och hantera kontaktcentertjänster och licenser. Rollen kan tilldelas externa administratörer och användare i kundorganisationen.


Den här rollen är utöver alla befintliga roller som gäller för partner- och kundorganisationer, enligt beskrivningen i artikeln Tilldela organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

Administratörsroller för Webex Contact Center

En administratör av Webex Contact Center kan tillhöra en kundorganisation, en partnerorganisation som hanterar ditt abonnemang eller annan organisation.

I följande tabell beskrivs de kontaktcenterspecifika behörigheterna för alla Control Hub-administratörsroller:

Tabell 1. Kontaktcenterspecifika behörigheter

Roll

Kundorganisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Utföra alla Webex kontaktcentrets användarhanteringsaktiviteter, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • Skicka aktiveringsmeddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

 • Lägga till eller återkalla rollen Administratör för Contact Center-tjänsten från externa administratörer

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Utföra alla Webex kontaktcentrets användarhanteringsaktiviteter, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • Skicka aktiveringsmeddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Utföra alla Webex kontaktcentrets användarhanteringsaktiviteter, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • Skicka aktiveringsmeddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Tjänstadministratör för Contact Center

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Utföra alla Webex kontaktcentrets användarhanteringsaktiviteter, till exempel:

 • Skicka aktiveringsmeddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

 • Lägga till eller återkalla rollen Administratör för Contact Center-tjänsten från externa administratörer

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Utföra alla Webex kontaktcentrets användarhanteringsaktiviteter, till exempel:

 • Skicka aktiveringsmeddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Reserveringsadministratör

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och Management Portal.

Det går inte att utföra några användarhanteringsaktiviteter. Kan bara visa listan över andra externa administratörer i organisationen.

Ej tillämpligt

Skrivskyddad administratör

Det går inte att komma åt Webex Contact Center-tjänsten i Control Hub och logga in på hanteringsportalen.

Kan komma åt Webex Contact Center-tjänsten på Control Hub och logga in på hanteringsportalen endast i skrivskyddat läge.

Kan komma åt Webex Contact Center-tjänsten på Control Hub och logga in på hanteringsportalen endast i skrivskyddat läge.

Arbetsledare

Har begränsad åtkomst till Control Hub, endast under kontorstid. En arbetsledare kan hantera alla aktiviteter som rör kontorstid, till exempel:

 • Hantera skift och helgdagar

 • Åsidosättningar av uppdateringar


 

Arbetsledarens åtkomst till endast öppettider styrs av användarprofiler.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


Om du tilldelar en fullständig administratörsroll till en användare med en standardlicens för Webex Contact Center är de administrativa funktionerna på hanteringsportalen inte tillgängliga för den användaren. Sådana användare kan bara logga in på Agent Desktop.

Tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en användare

I följande tabell beskrivs de olika användarroller som kan tilldela och återkalla rollen Administratör för kontaktcentertjänsten och de viktigaste sakerna att komma ihåg för rollen.


Du kan bara tilldela en användare en av dessa roller: Kontaktcentertjänstadministratör, Fullständig administratör eller Skrivskyddad administratör.

Tabell 2. Användarroller

Kundorganisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en användare från kundorganisationen eller en extern organisation.


 

Webex Contact Center har inte stöd för att lägga till en Contact Center-tjänstadministratör från en extern organisation, om den externa organisationen också har Contact Center-tjänsten aktiverad.

Du kan inte tilldela rollen Administratör för Contact Center-tjänsten till en extern användare från en etableringspartnerorganisation.

Tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en användare från kundorganisationen eller en extern organisation.

Tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en användare från kundorganisationen eller en extern organisation.

Tjänstadministratör för Contact Center

Tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en användare från kundorganisationen eller en extern organisation.


 

Webex Contact Center har inte stöd för att lägga till en Contact Center-tjänstadministratör från en extern organisation, om den externa organisationen också har Contact Center-tjänsten aktiverad.

Du kan inte tilldela rollen Administratör för Contact Center-tjänsten till en extern användare från en etableringspartnerorganisation.

Ej tillämpligt

Tilldela rollen Administratör för Contact Center-tjänsten till en användare från kundorganisationen.


 

Du kan inte tilldela rollen Administratör för kontaktcentertjänsten till en annan extern användare. Du kan bara tilldela rollen till en användare från kundorganisationen.

Mer information om hur du tilldelar roller till en Contact Center-användare finns i artikeln Olika sätt att lägga till användare för Cisco Webex Contact Center artikeln.

Administratörsbehörighet för kontaktcentertjänsten

Som administratör för kontaktcentertjänsten kan du:

 • Utföra kontaktcenterspecifika administrationsaktiviteter på Control Hub enligt beskrivningen i följande avsnitt.

 • Få åtkomst till alla funktioner på fliken Kontaktcentertjänster i Control Hub och på hanteringsportalen.

Mer information om hur du konfigurerar Webex Contact Center finns Webex Contact Center-dokumentationen.

Som tjänstadministratör för kontaktcenter har du inte åtkomst till guiden Konfigurera tjänster.

Identifiera kontaktcenterplattformen

 1. Logga in på Control Hub.

 2. I avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret väljer du Kontaktcenter >Inställningar >Allmänt > Tjänstinformation.

 3. I fältet Webex kontaktcenterplattformsinformation visas 1.0 för Webex Contact Center 1.0 och Ny plattform för Webex Contact Center.

Konfigurera Webex kontaktcenter

När en fullständig administratör har slutfört guiden Konfigurera tjänster kan du konfigurera Webex kontaktcenter.

 1. Få åtkomst till konfigurationen för Contact Center-tjänsten.

 2. Klicka på Konfigurera Webex kontaktcenter.


  Detta gäller endast om fältet Webex Information om Contact Center-plattformen i avsnittet Tjänstinformation visar 1.0.

Användarhantering

menyn Hantering > användare kan du hantera kontaktcenteranvändare. Information om användare och administratörer finns i Cisco Webex Contact Center installations- och administrationshandbok.

Alla användare

Du kan visa listan med alla användare i organisationen, inklusive användare av andra tjänster.

Skicka aktiveringsmeddelandet igen till en overifierad användare

Om en användare inte kan hitta aktiveringsmeddelandet kan du skicka ett nytt e-postmeddelande.

 1. Klicka på ikonen (ellips) bredvid användarens namn.

 2. Klicka på Skicka inbjudan igen.

Användartjänster och roller

Som tjänstadministratör kan du visa användare i organisationen. Du kan inte lägga till, ta bort, aktivera eller inaktivera användare från organisationen.


Du kan endast tilldela eller ta bort tilldelning av rollen tjänstadministratör för Contact Center för en användare.

Visa användarinformation

 1. I Control Hub väljer du Hantering > användare.

 2. Klicka på en användare i listan.

 3. Klicka på Redigera licenser om du vill uppdatera konfigurationen av kontaktcentertjänsten och licensinformationen för användaren.

  I Webex Contact Center 1.0 visas licensalternativen som på bilden.

  På Cisco Webex Contact Center visas licensalternativen som på bilden.

 4. Klicka på Administratörsroller om du vill visa användarens administratörsroller . Du kan endast tilldela eller ta bort tilldelning av rollen tjänstadministratör för Contact Center för en användare.

Hantera användare

I mallen CSV kan du bara ange standardkolumnerna Webex Contact Center Premium och Webex Contact Center till Sant eller Falskt.

 1. I Control Hub väljer du Hantering > användare.

 2. Klicka på Hantera användare.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till eller ändra användare manuellt om du vill uppdatera licensinformationen och tillhörande roller för användare manuellt.

  • Klicka på Csv lägg till eller ändra användare för att uppdatera informationen genom att importera a.csv-fil .

Visa administratörerna för Webex kontaktcenter

Som tjänstadministratör för Contact Center kan du enbart visa andra användare som är tjänstadministratörer för Contact Center. Du kan inte visa fullständiga administratörer eller administratörer för andra tjänster i organisationen.

 1. På sidan Användare klickar du på ikonen Filter och gör något av följande:

  • Välj Administratörer för att visa administratörerna i kundorganisationen.

  • Välj Alla externa administratörer om du vill visa tjänstadministratörerna för Contact Center.

 2. Klicka på en administratöranvändares rad.

 3. Uppdatera den här informationen:

  • Användarinformation

  • Licenser

  • Administratörsroller

Visa tjänstadministratörerna för kontaktcenter

Om du är extern administratör med rollen Administratör för kontaktcentertjänsten kan du utföra följande uppgifter:

 • Visa och uppdatera rollen Administratör för Contact Center-tjänsten för en användare i kundorganisationen.

 • Lägga till, ta bort eller redigera Contact Center-licenser för användare i kundorganisationen.

Om du är extern administratör med rollen tjänstadministratör i Contact Center kan du inte utföra följande uppgifter:

 • Lägga till en annan extern tjänstadministratör för Contact Center till organisationen.

 • Tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en extern användare från en reserveringspartnerorganisation.

 • Visa externa administratörer med andra roller än tjänstadministratör för Contact Center.

 1. På sidan Användare klickar du på ikonen Flter och väljer Alla externa administratörer.

 2. Gör något av följande:

  • För att visa och uppdatera rollen tjänstadministratör för Contact Center för en extern administratör klickar du på motsvarande rad.

  • För att lägga till en extern användare och tilldela användaren rollen tjänstadministratör för Contact Center klickar du på Lägg till extern administratör.

Hantera ett kundkonto

 1. Klicka på Hantering > Konto.

 2. Klicka på fliken Info för att visa information om organisationskontot.

 3. På fliken Abonnemang kan du visa licensanvändning för Contact Center samt provperioder och abonnemangsinformation för din organisation.

Visa Webex tjänststatus och resurser som stöds

 1. Klicka på Övervakning > Felsökning.

 2. Klicka på en Webex-tjänst för att visa status för tjänsten.