Cisco Webex Contact Center udostępnia dedykowaną rolę Administratora usługi Contact Center, która umożliwia użytkownikom administrowanie i zarządzanie usługą oraz licencjami. Tę rolę można przypisać administratorom zewnętrznym oraz użytkownikom należącym do organizacji klienta.


Ta rola jest poza wszystkimi istniejącymi rolami mającymi zastosowanie w odniesieniu do partnerów i organizacji klientów, zgodnie z opisem w artykule Przypisanie ról w organizacji w Cisco WebEx Control Hub.

Administrator Webex Contact Center może należeć do organizacji klienta, organizacji partnerskiej, która zarządza subskrypcją, lub dowolnej innej organizacji.

W poniższej tabeli opisano uprawnienia specyficzne dla centrum kontaktów dla wszystkich ról administratora centrum sterowania:

Tabela 1. Uprawnienia specyficzne dla centrum kontaktów

Organizacja klienta

Organizacja partnerska

Każda inna organizacja

Pełny administrator

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

 • Dodawanie lub odwoływanie roli Administrator usług kontaktów z zewnętrznych administratorów

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administrator Contact Center

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

 • Dodawanie lub odwoływanie roli Administrator usług kontaktów z zewnętrznych administratorów

nie dotyczy

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administrator konfiguracji

nie dotyczy

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Nie może wykonywać żadnych czynności związanych z zarządzaniem użytkownikami. Może tylko wyświetlić listę innych zewnętrznych administratorów w organizacji.

nie dotyczy

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Nie można uzyskać dostępu do usługi Webex Contact Center na koncentratorze sterowania i zalogować się do portalu zarządzania.

Ma dostęp do usługi Webex Contact Center na centrali sterowania i loguje się do portalu zarządzania tylko w trybie tylko do odczytu.

Ma dostęp do usługi Webex Contact Center na centrali sterowania i loguje się do portalu zarządzania tylko w trybie tylko do odczytu.


W przypadku przydzielenia użytkownikowi pełnej roli z Webex licencją programu Contact Center nie będzie można uzyskać dostępu do funkcji administracyjnych w portalu zarządzania. Tacy użytkownicy mogą się logować tylko w Agent Desktop.

W poniższej tabeli opisano różne role użytkowników, które umożliwiają przypisanie i odwoływanie roli Administrator usług kontaktów oraz zapamiętanie tych ról.


Do użytkownika można przypisać tylko jedną z następujących ról: Administrator usługi Contact Center, pełny administrator lub tylko do odczytu

Tabeli 2. Role użytkowników

Organizacja klienta

Organizacja partnerska

Każda inna organizacja

Pełny administrator

Do użytkownika należy przypisać rolę administratora usługi kontaktów z firmy albo z organizacji klienta albo z zewnętrznej organizacji


 

Webex centrum kontaktów nie współpracuje z dodawaniem administratora obsługi centrum kontaktów z organizacji zewnętrznej, jeśli w organizacji zewnętrznej jest również włączona usługa Contact center.

Roli administrator usługi kontaktów nie można przypisać użytkownikowi zewnętrznemu z poziomu organizacji partnerskiej

Do użytkownika należy przypisać rolę administratora usługi kontaktów z firmy albo z organizacji klienta albo z zewnętrznej organizacji

Do użytkownika należy przypisać rolę administratora usługi kontaktów z firmy albo z organizacji klienta albo z zewnętrznej organizacji

Administrator Contact Center

Do użytkownika należy przypisać rolę administratora usługi kontaktów z firmy albo z organizacji klienta albo z zewnętrznej organizacji


 

Webex centrum kontaktów nie współpracuje z dodawaniem administratora obsługi centrum kontaktów z organizacji zewnętrznej, jeśli w organizacji zewnętrznej jest również włączona usługa Contact center.

Roli administrator usługi kontaktów nie można przypisać użytkownikowi zewnętrznemu z poziomu organizacji partnerskiej

nie dotyczy

Przypisz rolę administratora obsługi centrum kontaktów do użytkownika z organizacji klienta.


 

Do innego użytkownika zewnętrznego nie można przypisać roli administrator usługi Contact Center. rolę można przypisać do użytkownika tylko z organizacji klienta.

Aby uzyskać więcej informacji o przypisywaniu ról użytkownikom centrum kontaktów, zobacz artykuł sposoby dodawania użytkowników do Cisco Webex Contact Center artykułu

Jako administrator usługi kontaktów centrum, można:

 • Działania administracyjne związane z centrum kontaktów na koncentratorze sterowania opisano w poniższych sekcjach

 • Uzyskiwanie dostępu do wszystkich funkcji na karcie kontaktów z usługami w centrum sterowania i w portalu zarządzania

Więcej informacji o konfigurowaniu Webex centrum kontaktów można znaleźć w dokumentacji Webex contact center.

Jako administrator usługi Contact Center nie można uzyskać dostępu do Kreatora konfiguracji usług

Zidentyfikuj platformę centrum kontaktów

 1. Zaloguj się do centrum sterowania

 2. W sekcji usługi w panelu nawigacji wybierz kolejno Opcje > centrum kontaktów w > Ogólne szczegóły usługi >.

 3. W polu Webex contact center Platform znajdują się informacje o 1,0 dla Webex contact center 1,0 oraz nowej platformy dla Webex contact Center.

Konfigurowanie Webex centrum kontaktów

Po pomyślnym zakończeniu pracy kreatora konfiguracji usług przez pełny administrator można skonfigurować centrum kontaktów Webex.

 1. Uzyskać dostęp do konfiguracji usługi Contact Center.

 2. Kliknij przycisk konfiguruj Webex centrum kontaktów


  Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy w sekcji szczegóły usługi znajduje się pole Webex Contact Center Platform . 1,0.

Zarządzanie użytkownikami

Menu zarządzanie > użytkownikami umożliwia zarządzanie użytkownikami centrum kontaktów. Informacje na temat użytkowników i administratorów można znaleźć w podręczniku konfiguracja Cisco Webex Contact Center i administracja.

Wszyscy użytkownicy

Można wyświetlić listę wszystkich użytkowników w organizacji, w tym użytkowników innych usług.

Wyślij wiadomość E-mail o aktywacji do niezweryfikowanego użytkownika

Jeśli użytkownik nie może znaleźć wiadomości e-mail z aktywacją, można wysłać nową wiadomość e-mail.

 1. Kliknij kartę (wielokropek) obok nazwy użytkownika.

 2. Kliknij przycisk Wyślij ponownie zaproszenie.

Usługi i role użytkownika

Jako administrator usługi można przeglądać użytkowników organizacji. Nie można dodawać, usuwać, uaktywniać ani dezaktywować użytkowników w organizacji.


Można przypisać lub usunąć przypisanie tylko roli Administratora usług Contact Center dla użytkownika.

Wyświetlanie szczegółów użytkownika

 1. W oknie Centrum sterowania wybierz kolejno opcje zarządzanie > Użytkownicy.

 2. Kliknij użytkownika na liście.

 3. Kliknij przycisk Edytuj licencje , aby zaktualizować informacje o konfiguracji i licencjach użytkownika dotyczącego usługi kontaktów

  Na Webex centrum kontaktów 1,0 dostępne są opcje licencjonowania, jak pokazano na stronie

  Na Cisco Webex Contact Center opcje licencjonowania pojawiają się w sposób pokazany.

 4. Kliknij opcję role administratora, aby wyświetlić role administratora użytkownika. Można przypisać lub usunąć przypisanie tylko roli Administratora usług Contact Center dla użytkownika.

Zarządzanie użytkownikami

W szablonie CSV można ustawić tylko kolumny Webex kontaktów Premium i Webex contact center w standardzie TRUE lub FALSE.

 1. W oknie Centrum sterowania wybierz kolejno opcje zarządzanie > Użytkownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję ręcznie Dodaj lub Zmień użytkowników , aby ręcznie zaktualizować informacje licencyjne dotyczące licencji centrum kontaktów oraz skojarzone z nimi role użytkowników.

  • Kliknij opcję CSV dodaj lub zmodyfikuj użytkowników , aby zaktualizować informacje, importując plik CSV.

Wyświetl Webex administratorów centrum kontaktów

Jako administrator Contact Center Service Administrator możesz przeglądać tylko innych użytkowników Contact Center Service Administrator. Nie można wyświetlić pełnych administratorów ani administratorów innych usług w organizacji.

 1. Na stronie użytkownicy kliknij ikonę filtru i wykonaj jedną z followng:

  • Wybierz kolejno opcje administratorzy , aby wyświetlić administratorów w organizacji klienta.

  • Wybierz opcję Wszyscy administratorzy zewnętrzni, aby wyświetlić administratorów usługi Contact Center.

 2. Kliknij wiersz administratora.

 3. Zaktualizuj następujące informacje:

  • Szczegóły użytkownika

  • Licencji

  • Role administratora

Wyświetlanie administratorów usługi Contact Center

Jeśli jesteś zewnętrznym administratorem z rolą Administrator usługi Contact Center, możesz wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlanie i aktualizowanie roli administratora usługi kontaktu dla użytkownika w organizacji klienta.

 • Dodać, usunąć lub edytować licencje na program Contact Center dla użytkowników w organizacji klienta.

Jeśli jesteś zewnętrznym administratorem z rolą Administrator usługi Contact Center, nie możesz wykonać następujących czynności:

 • Dodaj innego administratora zewnętrznej usługi centrum kontaktów do organizacji

 • Rolę administratora usługi kontaktów należy przypisać użytkownikowi zewnętrznemu, który pochodzi z organizacji partnerskiej systemu obsługi

 • Wyświetlanie zewnętrznych administratorów z rolą inną niż rola administratora usługi Contact Center.

 1. Na stronie użytkownicy kliknij ikonę Flter i wybierz opcję Wszyscy zewnętrzni Administratorzy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiedni wiersz, aby wyświetlić i zaktualizować rolę administratora usługi Contact Center dla administratora zewnętrznego

  • Kliknij opcję Dodaj zewnętrznego administratora , aby dodać użytkownika zewnętrznego i przypisać mu rolę Administrator usługi Contact Center

Zarządzanie kontem klienta

 1. Kliknij opcję zarządzanie > kontem.

 2. Kliknij kartę Informacje , aby wyświetlić szczegóły dotyczące konta organizacji.

 3. Kliknij kartę Subskrypcje , aby wyświetlić informacje o sposobie użycia licencji licencyjnej i wersji próbnej i subskrypcji firmy kontaktów

Wyświetlanie stanu usługi Webex i obsługiwanych zasobów

 1. Kliknij przycisk monitorowanie > Rozwiązywanie problemów

 2. Kliknij usługę Webex, aby wyświetlić stan usługi.