Kontakt centar Cisco Webex pruža namensku ulogu administratora servisa kontakt centra koja omogućava korisnicima da administriraju i upravljaju servisom i licencama kontakt centra. Ova uloga se može dodeliti eksternim administratorima i korisnicima unutar organizacije korisnika.


Ova uloga je dodatak svim postojećim ulogama koje se odnose na partnerske i korisničke organizacije, kao što je opisano u članku Dodeljivanje uloga naloga organizacije u Cisco Webex kontrolnom centru.

Administrator Webex kontakt centra može pripadati organizaciji korisnika, partnerskoj organizaciji koja upravlja vašom pretplatom ili bilo kojoj drugoj organizaciji.

Sledeća tabela opisuje privilegije specifične za kontakt centar svih uloga administratora Kontrolnog čvorišta:

Organizacija kupaca

Eksterna organizacija

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

 • Može da upravlja svim funkcijama kontakt centra.

 • Može da obavlja sve aktivnosti upravljanja korisnicima za kontakt centar kao što su:

  • Dodajte ili uklonite korisnike u organizaciji korisnika.

  • Dodelite, izmenite ili uklonite licence kontakt centra od korisnika.

  • Dodajte ili opozovite ulogu administratora servisa kontakt centra od spoljnih administratora.

Može da obavlja sve administrativne aktivnosti slične punim administratorima iz organizacije klijenata, sa sledećim izuzetkom:

 • Administrator ne može da doda ili opozove ulogu Administratora usluga Kontakt centra od drugih eksternih administratora.

Administrator usluga Contact Center

N.P.

Može da obavlja sve administrativne aktivnosti slične punim administratorima iz organizacije klijenata, sa sledećim izuzetkom:

 • Administrator ne može da doda ili opozove ulogu Administratora usluga Kontakt centra od drugih eksternih administratora.

Administrator dodele privilegija

N.P.

 • Može da obavlja sve administrativne aktivnosti kontakt centra koje partner i potpuni administrator mogu da obavljaju.

 • Ne može da obavlja aktivnosti upravljanja korisnicima i može da vidi samo listu drugih eksternih administratora u organizaciji.

N.P.

Administrator samo za čitanje

Nije moguće pristupiti administrativnim interfejsima Webex kontakt centra (Kontrolni centar i Upravljački portal).

Možete pristupiti administrativnim interfejsima Webex kontakt centra (Control Hub i Management Portal) samo u režimu samo za čitanje.


Preostali odeljci u ovom članku detaljno opisuju ulogu Administratora usluga Kontakt centra.

Sledeća tabela sumira korisničke uloge koje mogu da upravljaju ulogom Administratora usluga Kontakt centra i ključne tačke koje treba imati na umu za ovu ulogu:

Organizacija kupaca

Eksterna organizacija

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

Može da dodeli ulogu Administratora usluga Kontakt centra:

 • Korisnik iz korisničke organizacije


   

  Uloga Administratora usluga Kontakt centra može se dodeliti korisniku u organizaciji korisnika, samo ako korisnik ima Premium licencu.

 • Korisnik iz spoljne organizacije


   
  • Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora kontakt centra iz eksterne organizacije, ako eksterna organizacija takođe ima omogućenu uslugu kontakt centra.

  • Ne možete da dodelite ulogu administratora usluga kontakt centra eksternom korisniku iz organizacije partnera za pružanje usluga.

Može da dodeli ulogu Administratora usluga Kontakt centra:

 • Korisnik iz korisničke organizacije


   

  Uloga Administratora usluga Kontakt centra može se dodeliti korisniku u organizaciji korisnika, samo ako korisnik ima Premium licencu.


 

Korisniku u određenom trenutku možete da dodelite ulogu administratora usluga kontakt centra, potpunog administratora ili administratora samo za čitanje. Ne možete istovremeno da dodelite više od jedne od ovih uloga korisniku.

Administrator usluga Contact Center

Može da dodeli ulogu Administratora usluga Kontakt centra:

 • Korisnik iz korisničke organizacije


   

  Uloga Administratora usluga Kontakt centra može se dodeliti korisniku u organizaciji korisnika, samo ako korisnik ima Premium licencu.

 • Korisnik iz spoljne organizacije


   
  • Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora kontakt centra iz eksterne organizacije, ako eksterna organizacija takođe ima omogućenu uslugu kontakt centra.

  • Ne možete da dodelite ulogu administratora usluga kontakt centra eksternom korisniku iz organizacije partnera za pružanje usluga.

N.P.

Može da dodeli ulogu Administratora usluga Kontakt centra:

 • Korisnik iz korisničke organizacije


 
 • Ne možete dodeliti ulogu administratora usluga kontakt centra drugom eksternom korisniku; možete dodeliti ulogu samo korisniku iz organizacije korisnika.

 • Uloga Administratora usluga Kontakt centra može se dodeliti korisniku u organizaciji korisnika, samo ako korisnik ima Premium licencu.

Za više informacija o tome kako da dodelite uloge korisniku kontakt centra, pogledajte članak Načini dodavanja korisnika za Cisco Webex kontakt centar.

Kao Administrator usluga Kontakt centra, možete

 • Izvršite aktivnosti administracije specifične za kontakt centar preko Kontrolnog centra kao što je objašnjeno u sledećim odeljcima.

 • Izvršite sve ostale konfiguracije specifične za kontakt centar na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

 • Kreirajte, izmenite i izbrišite tokove pomoću dizajnera toka.

Više informacija o konfiguraciji Webex kontakt centra potražite na odredišnoj stranici Cisco Webex kontakt centra.

Kao Administrator usluga Kontakt centra,

 • ne možete da pristupite Čarobnjaku za podešavanje usluga.

 • ne možete da podesite usluge Webex kontakt centra za ćaskanje za korisnika. Administrator iz korisničke organizacije može da postavi usluge ćaskanja. Više informacija o podešavanju usluga ćaskanja potražite na odredišnoj stranici kontakt centra Cisco Webex.

Konfigurišite zakupca Webex kontakt centra

Nakon što potpuni administrator uspešno završi Čarobnjak za podešavanje usluga, možete da izvršite sledeće radnje da biste konfigurisali zakupca.

 1. Pristupite konfiguracijama servisa Kontakt centra.

 2. Kliknite na Podešavanje Webex kontakt centra.

Upravljanje korisnicima

Meni Upravljanje > Korisnici omogućava upravljanje korisnicima Kontakt centra.

Svi korisnici

Možete da vidite listu svih korisnika u vašoj organizaciji, uključujući korisnike drugih usluga.

Ponovo pošaljite aktivacionu e-poruku neproverenom korisniku

Ako korisnik ne može da pronađe imejl za aktivaciju, možete da pošaljete novi imejl.

 1. Kliknite na dugme (elipsa).

 2. Kliknite na Ponovo pošalji pozivnicu.

Korisničke usluge i uloge

Kao Administrator usluga, možete videti korisnike organizacije. Ne možete da dodate ili izbrišete korisnike, niti da ih aktivirate ili deaktivirate. Možete da dodelite ili opozovete samo ulogu Administratora usluga Kontakt centra za korisnika.


 • Ne možete da dodate novog korisnika u organizaciju.

 • Ne možete da aktivirate, deaktivirate ili izbrišete korisnike iz organizacije.

Pogledajte detalje o korisniku

 1. U Kontrolnom centru izaberite Upravljanje > > Korisnici.

 2. Kliknite na korisnika na listi.

 3. Kliknite na Korisnik > Detalji.

  Detalji o korisniku se čitaju samo za administratora Kontakt centra.

 4. Kliknite na Usluge > Izmeni licence da biste ažurirali konfiguraciju usluge Kontakt centra i informacije o licenci za korisnika.

  Na Cisco Webex kontakt centru 1.0, opcije licenciranja se prikazuju kao što je prikazano u nastavku.

  U kontakt centru Cisco Webex opcije licenciranja prikazuju se kao što je prikazano u nastavku.

 5. Kliknite na Uloge i bezbednost > Uloge administratora da biste videli uloge administratora za korisnika. Možete da dodelite ili opozovete samo ulogu Administratora usluga Kontakt centra za korisnika.

Upravljajte korisnicima

U CSV šablonu možete da podesite samo kolone Webex kontakt centar Premium i Webex kontakt centar Standard na TAČNE ili NETAČNE.

 1. U Kontrolnom centru izaberite Upravljanje > > Korisnici.

 2. Kliknite na Upravljanje korisnicima. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na Ručno dodaj ili izmeni korisnike da biste ručno ažurirali podatke o licenci kontakt centra i povezane uloge za korisnike.

  • Kliknite na CSV Dodaj ili izmeni korisnike da biste ažurirali informacije uvozom .csv fajl.

Pogledajte administratore Webex kontakt centra

Kao Administrator usluga Kontakt centra, možete da vidite samo druge korisnike Administratora usluga Kontakt centra. Ne možete da vidite potpune administratore ili administratore drugih usluga u organizaciji.

 1. Na stranici Korisnici kliknite na karticu Administratori.

 2. Kliknite na red administratora korisnika.

 3. Ažurirajte ove atribute:

  • Usluga kontakt centra

  • Podaci o licenci kontakt centra

  • Uloga administratora usluge kontakt centra

Pogledajte Administratore usluga Kontakt centra

Ako ste eksterni administrator sa ulogom Administratora usluga Kontakt centra, ne možete da obavljate sledeće zadatke:

 • Dodajte još jednog spoljnog administratora kontakt centra u organizaciju.

 • Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra eksternom korisniku koji je iz organizacije partnera za pružanje usluga.

 • Pogledajte eksterne administratore sa ulogama koje nisu uloge Administratora usluga Kontakt centra.

 1. Na stranici Korisnici kliknite na karticu Spoljni administratori.

 2. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na odgovarajući red da biste videli i ažurirali ulogu administratora servisa kontakt centra za eksternog administratora.

  • Kliknite na Dodaj eksternog administratora da biste dodali eksternog korisnika i dodelili ulogu Administratora usluga Kontakt centra korisniku.

Upravljanje korisničkim nalogom

 1. Kliknite na Upravljanje > Nalog.

 2. Kliknite na karticu Info da biste videli detalje naloga organizacije.

 3. Kliknite na karticu Prijave da biste videli korišćenje licence Kontakt centra i informacije o probnom radu i pretplati za vašu organizaciju.

Pogledajte Webex status usluge i podržane resurse

 1. Kliknite na Monitoring > Rešavanje problema.

 2. Kliknite na Webex uslugu da biste videli status usluge.