Kontakt centar Cisco Webex pruža namensku ulogu administratora servisa kontakt centra koja omogućava korisnicima da administriraju i upravljaju servisom i licencama kontakt centra. Ova uloga se može dodeliti eksternim administratorima i korisnicima unutar organizacije korisnika.


Ova uloga je dodatak svim postojećim ulogama koje se odnose na partnerske i korisničke organizacije, kao što je opisano u članku Dodeljivanje uloga naloga organizacije u Cisco Webex kontrolnom centru .

Administrator Webex kontakt centra može pripadati organizaciji korisnika, partnerskoj organizaciji koja upravlja vašom pretplatom ili bilo kojoj drugoj organizaciji.

Sledeća tabela opisuje privilegije specifične za Kontakt centar za sve uloge administratora Kontrolnog centra:

Tabela 1. Privilegije specifične za kontakt centar

Organizacija kupaca

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodajte ili uklonite korisnike u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacionu e-poruku

 • dodelite, izmenite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

 • dodajte ili opozovite ulogu administratora servisa kontakt centra od eksternih administratora

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodajte ili uklonite korisnike u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacionu e-poruku

 • dodelite, izmenite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodajte ili uklonite korisnike u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacionu e-poruku

 • dodelite, izmenite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrator usluga Contact Center

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • pošalji aktivacionu e-poruku

 • dodelite, izmenite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

 • dodajte ili opozovite ulogu administratora servisa kontakt centra od eksternih administratora

Nije primenljivo

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • pošalji aktivacionu e-poruku

 • dodelite, izmenite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrator dodele privilegija

Nije primenljivo

Administrirajte sve funkcije Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Nije moguće obavljati aktivnosti upravljanja korisnicima. Može se videti samo lista drugih eksternih administratora u organizaciji.

Nije primenljivo

Administrator samo za čitanje

Ne možete pristupiti Webex servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal.

Možete pristupiti Webex servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal samo u režimu samo za čitanje.

Možete pristupiti Webex servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal samo u režimu samo za čitanje.


Ako dodelite punu ulogu administratora korisniku sa standardnom licencom Webex kontakt centra, administrativne funkcije na Upravljačkom portalu nisu dostupne tom korisniku. Takvi korisnici mogu da se prijave samo na radnu površinu agenta.

Sledeća tabela opisuje različite korisničke uloge koje mogu dodeliti i opozvati ulogu Administratora usluga Kontakt centra i ključne tačke koje treba zapamtiti za ovu ulogu.


Korisniku možete dodeliti samo jednu od sledećih uloga: Kontaktirajte Administratora usluga Centra, Punog administratora ili Administratora samo za čitanje.

Sto 2. Uloge korisnika

Organizacija kupaca

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije korisnika ili eksterne organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora usluge kontakt centra od strane eksterne organizacije, ako eksterna organizacija takođe ima omogućenu uslugu kontakt centra.

Ne možete da dodelite ulogu administratora usluge kontakt centra eksternom korisniku iz organizacije partnera za pružanje usluga.

Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije korisnika ili eksterne organizacije.

Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije korisnika ili eksterne organizacije.

Administrator usluga Contact Center

Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije korisnika ili eksterne organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora usluge kontakt centra od strane eksterne organizacije, ako eksterna organizacija takođe ima omogućenu uslugu kontakt centra.

Ne možete da dodelite ulogu administratora usluge kontakt centra eksternom korisniku iz organizacije partnera za pružanje usluga.

Nije primenljivo

Dodeljivanje uloge Administratora usluga Kontakt centra korisniku iz organizacije korisnika.


 

Ne možete da dodelite ulogu administratora usluga kontakt centra drugom eksternom korisniku; možete da dodelite ulogu samo korisniku iz organizacije korisnika.

Za više informacija o tome kako da dodelite uloge korisniku Kontakt centra, pogledajte članak Načini dodavanja korisnika za Cisco Webex članak Kontakt centra.

Kao Administrator usluga Kontakt centra, možete:

 • obavljati aktivnosti administracije specifične za Kontakt centar na Kontrolnom čvorištu kao što je objašnjeno u sledećim odeljcima.

 • pristupite svim funkcijama na kartici Usluge kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i na Upravljačkom portalu.

Više informacija o konfiguraciji Webex kontakt centra potražite u dokumentaciji Webex kontakt centra .

Kao Administrator usluga Kontakt centra, ne možete da pristupite Čarobnjaku za podešavanje usluga.

Identifikujte platformu kontakt centra

 1. Prijavite se u kontrolni centar.

 2. U odeljku Usluge u navigacionom oknu izaberite Kontakt centar > Podešavanja > Opšte > Detalji usluge.

 3. U polju Webex kontakt centar Detalji platforme prikazuju se 1.0 za Webex kontakt centar 1.0 i Nova platforma za Webex kontakt centar.

Podesite Webex kontakt centar

Nakon što potpuni administrator uspešno završi čarobnjak za podešavanje usluga, možete da podesite Webex kontakt centar.

 1. Pristupite konfiguracijama servisa Kontakt centra.

 2. Kliknite na Podešavanje Webex kontakt centra.


  Ovo važi samo ako se u polju „Detalji platforme kontakt centra Webex“ u odeljku „Detalji usluge“ vidi 1.0.

Upravljanje korisnicima

Meni Upravljanje > Korisnici omogućava upravljanje korisnicima kontakt centra. Informacije o korisnicima i administratorima potražite u Cisco Webex Uputstvu za podešavanje i administraciju kontakt centra.

Svi korisnici

Možete da vidite listu svih korisnika u vašoj organizaciji, uključujući korisnike drugih usluga.

Ponovo pošaljite aktivacionu e-poruku neproverenom korisniku

Ako korisnik ne može da pronađe imejl za aktivaciju, možete da pošaljete novi imejl.

 1. Kliknite na dugme (elipsa) pored imena korisnika.

 2. Kliknite na Ponovo pošalji pozivnicu.

Korisničke usluge i uloge

Kao Administrator usluga, možete videti korisnike organizacije. Ne možete da dodate, izbrišete, aktivirate ili deaktivirate korisnike iz organizacije.


Možete da dodelite ili opozovete samo ulogu Administratora usluga Kontakt centra za korisnika.

Pogledajte detalje o korisniku

 1. U Kontrolnom centru izaberite Upravljanje > Korisnici.

 2. Kliknite na korisnika na listi.

 3. Kliknite na Izmeni licence da biste ažurirali konfiguraciju usluge Kontakt centra i informacije o licenci za korisnika.

  Na Webex kontakt centru 1.0, opcije licenciranja se prikazuju kao što je prikazano.

  U kontakt centru Cisco Webex, opcije licenciranja se prikazuju kao što je prikazano.

 4. Kliknite na Uloge administratora da biste videli uloge administratora za korisnika. Možete da dodelite ili opozovete samo ulogu Administratora usluga Kontakt centra za korisnika.

Upravljajte korisnicima

U CSV šablonu možete da podesite samo kolone Webex kontakt centar Premium i Webex kontakt centar Standard na TAČNE ili NETAČNE.

 1. U Kontrolnom centru izaberite Upravljanje > Korisnici.

 2. Kliknite na Upravljanje korisnicima.

 3. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na Ručno dodaj ili izmeni korisnike da biste ručno ažurirali informacije o licenci kontakt centra i povezane uloge za korisnike.

  • Kliknite na CSV Dodaj ili izmeni korisnike da biste ažurirali informacije uvozom .csv fajl.

Pogledajte administratore Webex kontakt centra

Kao Administrator usluga Kontakt centra, možete da vidite samo druge korisnike Administratora usluga Kontakt centra. Ne možete da vidite potpune administratore ili administratore drugih usluga u organizaciji.

 1. Na stranici Korisnici, kliknite na ikonu Filter i uradite jedan od folowng:

  • Izaberite Administratore da biste videli administratore u organizaciji korisnika.

  • Izaberite Svi spoljni administratori da biste videli Administratore usluga Kontakt centra.

 2. Kliknite na red administratora korisnika.

 3. Ažurirajte ove informacije:

  • Detalji o korisniku

  • Licence

  • Uloge administratora

Pogledajte Administratore usluga Kontakt centra

Ako ste eksterni administrator sa ulogom Administratora usluga Kontakt centra, možete da obavljate sledeće zadatke:

 • Pregledajte i ažurirajte ulogu Administratora usluga Kontakt centra za korisnika u organizaciji korisnika.

 • Dodajte, uklonite ili izmenite licence Kontakt centra za korisnike u organizaciji korisnika.

Ako ste eksterni administrator sa ulogom Administratora usluga Kontakt centra, ne možete da obavljate sledeće zadatke:

 • Dodajte još jednog spoljnog administratora kontakt centra u organizaciju.

 • Dodeljivanje uloge administratora usluga kontakt centra eksternom korisniku koji je iz organizacije partnera za pružanje usluga.

 • Pogledajte eksterne administratore sa ulogama koje nisu uloge Administratora usluga Kontakt centra.

 1. Na stranici Korisnici kliknite na ikonu Flter i izaberite Svi spoljni administratori.

 2. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na odgovarajući red da biste videli i ažurirali ulogu administratora servisa kontakt centra za eksternog administratora.

  • Kliknite na Dodaj eksternog administratora da biste dodali eksternog korisnika i dodelili ulogu Administratora usluga Kontakt centra korisniku.

Upravljanje korisničkim nalogom

 1. Kliknite na Upravljanje > Nalog.

 2. Kliknite na karticu Info da biste videli detalje naloga organizacije.

 3. Kliknite na karticu Prijave da biste videli korišćenje licence Kontakt centra i informacije o probnom radu i pretplati za vašu organizaciju.

Pogledajte Webex status usluge i podržane resurse

 1. Kliknite na Monitoring > Rešavanje problema.

 2. Kliknite na Webex uslugu da biste videli status usluge.