Cisco Webex Contact Center pruža posvećeno Uloga administratora usluge Kontakt centra koja omogućava korisnicima da upravljaju uslugom i licencama kontakt centra i upravlja njima. Ova uloga se može dodeliti spoljnim administratorima i korisnicima unutar organizacije korisnika.


Ova uloga je pored svih postojećih uloga koje se primenjuju na partnerske i klijentske organizacije, kao što je opisano u članku Dodeljivanje uloga naloga organizacije u Cisco Webex Control Hub.

Administrator Webex kontakt centra može pripadati organizaciji klijenata, partneroj organizaciji koja upravlja vašom pretplatom ili nekoj drugoj organizaciji.

Sledeća tabela opisuje privilegije centra za kontakt za sve administratorske uloge kontrolnog čvorišta:

Tabela 1. Privilegije specifične za Kontakt centar

Organizacija klijenata

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Pun administrator

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

 • Dodavanje ili opozivanje uloge administratora usluge Kontakt centra od spoljnih administratora

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Administrator usluge kontakt centra

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

 • Dodavanje ili opozivanje uloge administratora usluge Kontakt centra od spoljnih administratora

Ne može da se primeni

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Obezbeđivanje administratora

Ne može da se primeni

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Nije moguće izvršiti aktivnosti upravljanja korisnicima. Može da prikaže samo listu drugih spoljnih administratora u organizaciji.

Ne može da se primeni

Administrator samo za čitanje

Nije moguće pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje.

Možete pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje samo u režimu samo za čitanje.

Možete pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje samo u režimu samo za čitanje.


Ako dodelite punu administratorsku ulogu korisniku sa standardnom licencom Webex kontakt centra, administrativne funkcije na portalu za upravljanje neće biti dostupne tom korisniku. Takvi korisnici mogu da se prijave samo Agent Desktop.

Sledeća tabela opisuje različite korisničke uloge koje mogu da dodele i opozove ulogu administratora usluge Centra za kontakt i ključne tačke koje treba zapamtiti za ovu ulogu.


Korisniku možete dodeliti samo jednu od ovih uloga: Administrator usluge kontakt centra, potpuni administrator ili administrator samo za čitanje.

Sto 2. Korisničke uloge

Organizacija klijenata

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Pun administrator

Dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra korisniku iz organizacije klijenta ili spoljne organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora usluge Kontakt centra iz spoljne organizacije, ako spoljna organizacija ima omogućenu uslugu Kontakt centra.

Ne možete da dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra spoljnom korisniku iz partnerske organizacije koja pruža odredbe.

Dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra korisniku iz organizacije klijenta ili spoljne organizacije.

Dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra korisniku iz organizacije klijenta ili spoljne organizacije.

Administrator usluge kontakt centra

Dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra korisniku iz organizacije klijenta ili spoljne organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora usluge Kontakt centra iz spoljne organizacije, ako spoljna organizacija ima omogućenu uslugu Kontakt centra.

Ne možete da dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra spoljnom korisniku iz partnerske organizacije koja pruža odredbe.

Ne može da se primeni

Dodelite ulogu administratora usluge Kontakt centra korisniku iz organizacije klijenata.


 

Ne možete dodeliti ulogu administratora usluge Kontakt centra drugom spoljnom korisniku; ulogu možete dodeliti samo korisniku iz organizacije kupaca.

Više informacija o tome kako da dodelite uloge korisniku Centra za kontakt potražite u članku Načini dodavanja korisnika za Cisco Webex Contact Center članku.

Kao administrator usluge Kontakt centra, možete:

 • Obavljanje administrativnih aktivnosti specifičnih za kontakt na kontrolnom čvorištu kao što je objašnjeno u sledećim odeljcima.

 • Pristupite svim funkcijama na kartici Usluge Kontakt centra u kontrolnom čvorištu i na portalu za upravljanje.

Više detalja o konfigurisanju kontakt centra Webex potražite u članku dokumentacija Webex kontakt centra.

Kao administrator usluge Kontakt centra, ne možete da pristupite čarobnjaku za podešavanje usluga.

Identifikovanje platforme Centra za kontakte

 1. Prijavite se u kontrolno čvorište.

 2. U odeljku Usluge u oknu za navigaciju odaberite stavku Centar za kontakt > postavke > opšte > usluge.

 3. Polje Webex kontakt centra za kontakt prikazuje1.0 Webex Kontakt centar 1.0 i Novu platformu za Webex kontakt centar.

Podešavanje Webex za kontakt

Nakon što kompletan administrator uspešno dovrši čarobnjak za podešavanje usluga, možete podesiti Webex za kontakte.

 1. Pristupite konfiguracijama usluga Centra za kontakt.

 2. Kliknite na dugme Podešavanje Webex za kontakt.


  Ovo se primenjuje samo ako polje Webex platforme Centra za kontakte u odeljku Detalji o servisu prikazuje 1.0.

Upravljanje korisnicima

Meni " > "Korisnici " vam omogućava da upravljate korisnicima kontakt centra. Više informacija o korisnicima i administratorima potražite u Cisco Webex Contact Center za podešavanje i administraciju.

Сви корисници

Možete da prikažete listu svih korisnika u vašoj organizaciji, uključujući korisnike drugih usluga.

Ponovno slanje aktivacione e-poruke nepotvrđenom korisniku

Ako korisnik ne može da pronađe aktivacionu e-poruku, možete da pošaljete novu e-poruku.

 1. Kliknite na dugme (elipsa) dugme pored imena korisnika.

 2. Kliknite na dugme Ponovo pošalji pozivnicu.

Korisničke usluge i uloge

Kao administrator usluge možete da prikažete korisnike organizacije. Ne možete da dodajete, brišete, aktivirate ili deaktivirate korisnike iz organizacije.


Možete dodeliti ili dodeliti samo ulogu administratora usluge Kontakt centra za korisnika.

Prikaz korisničkih detalja

 1. U kontrolnom čvorištu izaberite stavku > korisnici.

 2. Kliknite na korisnika sa liste.

 3. Kliknite na dugme "Uredi licence " da biste ažurirali informacije o konfiguraciji usluge Kontakt centra i licenci za korisnika.

  Na Webex kontakt centra 1.0, opcije licenciranja se pojavljuju kao što je prikazano.

  U Cisco Webex Contact Center, opcije licenciranja se pojavljuju kao što je prikazano.

 4. Kliknite na dugme " Uloge administratora" da biste prikazali administratorske uloge za korisnika. Možete dodeliti ili dodeliti samo ulogu administratora usluge Kontakt centra za korisnika.

Upravljanje korisnicima

U predlošku CSV možete da postavite samo Webex za kontakte Premiumi Webex Centra za kontaktna TRUE ili FALSE.

 1. U kontrolnom čvorištu izaberite stavku Upravljanje > korisnicima.

 2. Kliknite na dugme Upravljanje korisnicima.

 3. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na dugme "Ručno dodaj ili izmeni korisnike" da biste ručno ažurirali informacije o licenci Kontakt centra i povezane uloge za korisnike.

  • Kliknite CSV na dugme Dodaj ili izmeni korisnike da biste ažurirali informacije uvozom .csv datoteke.

Prikazivanje administratora Webex kontakt centra

Kao administrator usluge Kontakt centra, možete da prikažete samo druge korisnike administratora usluga Kontakt centra. Ne možete da prikažete pune administratore ili administratore drugih usluga u organizaciji.

 1. Na stranici "Korisnici " kliknite na ikonu "Filter " i uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite administratore da biste prikazali administratore u organizaciji klijenata.

  • Odaberite sve spoljne administratore da biste prikazali administratore usluga Kontakt centra.

 2. Kliknite na red korisnika administratora.

 3. Ažuriraj ove informacije:

  • Detalji korisnika

  • Licence

  • Uloge administratora

Prikaz administratora usluga Centra za kontakte

Ako ste spoljni administrator sa ulogom administratora usluge Kontakt centra, možete da izvršite sledeće zadatke:

 • Prikažite i ažurirajte ulogu administratora usluge Kontakt centra za korisnika u organizaciji klijenta.

 • Dodajte, uklonite ili uredite licence Kontakt centra za korisnike u organizaciji korisnika.

Ako ste spoljni administrator sa ulogom administratora usluge Kontakt centra, ne možete da izvršite sledeće zadatke:

 • Dodajte organizaciji još jednog spoljnog administratora usluge Centra za kontakt.

 • Dodelite ulogu administratora usluge Centra za kontakt spoljnom korisniku koji je iz partnerske organizacije koja se pruža.

 • Prikažite spoljne administratore sa ulogama koje nisu uloge administratora usluge Kontakt centra.

 1. Na stranici " Korisnici" kliknite na ikonu Flter i odaberite stavku Svi spoljni administratori.

 2. Izvršite jedan od sledećih zadataka:

  • Kliknite na odgovarajući red da biste prikazali i ažurirali ulogu administratora usluge Kontakt centra za spoljnog administratora.

  • Kliknite na dugme "Dodaj spoljnog administratora" da biste dodali spoljnog korisnika i korisniku dodelili ulogu administratora usluge Kontakt centra.

Upravljanje nalogom kupca

 1. Izaberite stavku > nalog.

 2. Izaberite karticu Informacije da biste videli detalje naloga organizacije.

 3. Izaberite karticu Pretplate da biste prikazali informacije o licenci Centra za kontakt, probne i pretplatničke informacije za vašu organizaciju.

Prikaz statusa Webex usluge i podržanih resursa

 1. Kliknite na dugme > rešavanje problema.

 2. Kliknite na Webex uslugu da biste videli status usluge.