Kolejki połączeń

Kolejki połączeń przekierowują dzwoniących do agentów, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu określonego problemu lub udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Połączenia są rozsyłane pojedynczo do agentów w kolejce.

Kolejki połączeń tymczasowo wstrzymują połączenia, gdy wszyscy użytkownicy (agenci) przypisani do odbierania połączeń z kolejki są niedostępni. Gdy agenci stają się dostępni, połączenia w kolejce są przekierowywane zgodnie z określonymi dla danej kolejki połączeń ustawieniami przekierowywania połączeń.

Można utworzyć wiele kolejek połączeń dla swojej organizacji, aby w przypadku braku możliwości odebrania połączeń klienci otrzymywali możliwość automatycznego odbierania połączeń, komunikaty lub muzykę podczas wstrzymania, dopóki ktoś nie będzie mógł odebrać połączenia.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń > Utwórz kolejkę połączeń.

3

Na stronie Podstawowe informacje wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij Dalej.

 • Lokalizacja — wybierz lokalizację z menu rozwijanego.


   
  Lokalizacja to kontener z konfiguracją połączeń specyficzną dla danej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie Cisco Webex Calling dla organizacji.
 • Nazwa kolejki połączeń — wprowadź nazwę kolejki połączeń.

 • Numer telefonu— przypisz do kolejki połączeń główny numer telefonu i/lub numer wewnętrzny.

 • Zezwól na dodanie numeru telefonu do kolejki dla połączeń wychodzących — włącz przełącznik, aby zezwolić na dodanie numeru telefonu do kolejki dla połączeń wychodzących.

 • Liczba połączeń w kolejce — przypisz maksymalną liczbę połączeń w danej kolejce połączeń. Po osiągnięciu tej liczby uruchamiane są ustawienia przepełnienia.


   
  Nie ustawiaj liczby połączeń w kolejce na 0. Połączenia przychodzące są niedozwolone, jeśli liczba połączeń w kolejce jest ustawiona na 0.
 • Identyfikator dzwoniącego — przypisz identyfikator dzwoniącego do kolejki połączeń. Przypisany tutaj identyfikator dzwoniącego wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem identyfikatora dzwoniącego będzie wyświetlany, gdy agenci kolejki połączeń będą odbierać połączenia przychodzące z kolejki. Identyfikator dzwoniącego jest również używany w przypadku połączeń przekierowywanych poza daną kolejkę połączeń.


   

  To pole jest obowiązkowe, aby przejść do następnego ekranu.

  • Linia bezpośrednia — główny numer telefonu i numer wewnętrzny z danej kolejki.


    

   Opcja Linia bezpośrednia nie jest wyświetlana, jeśli nie zostanie podany numer telefonu.

  • Numer lokalizacji — numer przypisany do lokalizacji.

  • Przypisany numer z lokalizacji kolejki połączeń — wybierz numer z lokalizacji.

 • Język — wybierz język kolejki połączeń z menu rozwijanego.

4

Na stronie Przekierowywanie połączeń wybierz jedną z następujących opcji i kliknij Dalej.

 • Oparte na priorytetach
  • Okrężny — przełącza do wszystkich agentów po ostatnim agencie, który odebrał połączenie. Wysyła połączenia do następnego dostępnego agenta w kolejce połączeń.

  • Odgórny — wysyła połączenia przez kolejkę agentów w określonej kolejności, zaczynając za każdym razem od góry.

  • Najdłuższy czas bezczynności — wysyła połączenia do agenta, który był najdłużej bezczynny. W przypadku braku odpowiedzi przechodzi kolejno do następnego agenta z kolejnym najdłuższym czasem bezczynności, aż połączenie zostanie odebrane.

  • Ważone — wysyła połączenia do agentów na podstawie wartości procentowych przypisanych do każdego agenta w profilu kolejki połączeń (maksymalnie 100%).

  • Jednocześnie — wysyła połączenia jednocześnie do wszystkich agentów w kolejce połączeń.

 • Oparte na umiejętnościach

   
  Po wybraniu przekierowywania połączeń opartego na umiejętnościach przekierowywanie będzie wykonywane domyślnie tylko na podstawie poziomu umiejętności. Jeśli istnieje więcej niż jeden agent o tym samym poziomie umiejętności, w celu rozwiązania spornego wyboru następnego agenta na potrzeby przekierowywania połączeń zostanie zastosowany wybrany wzorzec przekierowywania (okrężny/odgórny/najdłuższy czas bezczynności).
  • Okrężny — przełącza do wszystkich agentów po ostatnim agencie, który odebrał połączenie. Wysyła połączenia do następnego dostępnego agenta w kolejce połączeń.

  • Odgórny — wysyła połączenia przez kolejkę agentów w określonej kolejności, zaczynając za każdym razem od góry.

  • Najdłuższy czas bezczynności — wysyła połączenia do agenta, który był najdłużej bezczynny. W przypadku braku odpowiedzi przechodzi kolejno do następnego agenta z kolejnym najdłuższym czasem bezczynności, aż połączenie zostanie odebrane.

5

Na stronie Ustawienia przepełnienia określ sposób obsługi połączeń podczas przepełnienia. Wybierz z menu rozwijanego jedną z następujących opcji:

 • Obsługa podczas zajętości — dzwoniący słyszy szybki sygnał zajętości.

 • Sygnalizuj połączenie dzwonkiem, aż dzwoniący się rozłączy — dzwoniący słyszy dzwonek do momentu, aż się nie rozłączy.

 • Przekieruj na numer telefonu — wprowadź numer, na który chcesz przekazywać połączenia po przepełnieniu.

6

Można również włączyć następujące ustawienia przepełnienia:

 • Włącz przepełnienie, gdy połączenia oczekują x s — za pomocą tej opcji możesz wprowadzić czas oczekiwania (w sekundach) dla dzwoniących. Po osiągnięciu tego czasu oczekiwania przez dzwoniącego uruchamiana jest obsługa przepełnienia.

 • Odtwórz ogłoszenie przed przetworzeniem przepełnienia — jeśli ta opcja jest wyłączona, dzwoniący będą słyszeć muzykę podczas wstrzymania, dopóki połączenie nie zostanie odebrane przez użytkownika.

7

Kliknij przycisk Dalej.

8

Na stronie Komunikaty można określić komunikaty i muzykę słyszaną przez dzwoniących podczas oczekiwania w kolejce. Można włączyć dowolną z następujących opcji:

 • Komunikat powitalny — odtwórz komunikat, gdy dzwoniący po raz pierwszy zostaną dodani do kolejki. Na przykład „Dziękujemy za telefon. Wkrótce się z Tobą połączymy”. Można go ustawić jako obowiązkowy. Jeśli opcja obowiązkowa nie zostanie wybrana, a dzwoniący zostanie dodany do kolejki połączeń, gdy jest dostępny agent, dzwoniący nie usłyszy tego komunikatu i połączenie zostanie przekazane do agenta.

 • Komunikat o szacowanym czasie oczekiwania połączeń w kolejce — powiadom dzwoniącego o szacowanym czasie oczekiwania lub pozycji w kolejce. Jeśli ta opcja jest włączona, ten komunikat jest odtwarzany po komunikacie powitalnym, przed komunikatem podczas wstrzymania.

 • Komunikat podczas wstrzymania — odtwórz ten komunikat po komunikacie powitalnym, przed muzyką podczas wstrzymania. Zazwyczaj jest to komunikat niestandardowy, który odtwarza informacje, takie jak bieżące promocje lub informacje o produktach i usługach.

 • Pomijanie komunikatu podczas wstrzymania – odtwórz krótszy komunikat podczas wstrzymania zamiast zwykłego komunikatu lub muzyki podczas wstrzymania dla wszystkich połączeń, które powinny zostać szybko odebrane. Ta funkcja uniemożliwia dzwoniącemu usłyszenie krótkiej części standardowego komunikatu podczas wstrzymania, który nagle kończy się po uzyskaniu połączenia z agentem.

 • Muzyka podczas wstrzymania — odtwarzaj muzykę po komunikacie podczas wstrzymania w powtarzającej się pętli.

 • Komunikat szeptany — odtwórz komunikat do agenta bezpośrednio przed nawiązaniem połączenia przychodzącego. Komunikat zazwyczaj informuje o tożsamości kolejki połączeń, z której pochodzi połączenie.

9

Kliknij przycisk Dalej.

10

W dniu Wybierz agentów strona, kliknij Dodaj użytkownika, obszar roboczy lub linię wirtualną a następnie wyszukaj lub wybierz użytkowników, obszary robocze lub linie wirtualne, aby dodać je do kolejki połączeń.

11

Przypisz poziom umiejętności (1 to najwyższy poziom umiejętności, a 20 to najniższy poziom umiejętności) do wszystkich użytkowników i obszarów roboczych dodanych do kolejki połączeń.


 
 • Poziom umiejętności można przypisać tylko po wybraniu typu przekierowania opartego na umiejętnościach. W przeciwnym razie nie będzie można ustawić poziomu umiejętności.

 • Domyślnie dodawani są agenci z poziomem umiejętności 1 (najwyższym).

12

(Opcjonalnie) Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zezwolić agentom prowadzącym aktywne połączenia na odbieranie dodatkowych połączeń.

13

(Opcjonalnie) Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zezwolić agentom na dołączanie do kolejki lub anulowanie dołączenia.

14

Kliknij przycisk Dalej.


 

W zależności od wybranej wcześniej opcji przekierowywania połączeń, może być konieczne dodanie dodatkowych informacji, takich jak dodanie wag procentowych do użytkowników lub obszarów roboczych, a w przypadku okrężnego lub odgórnego przekierowania połączeń może być konieczne przeciągnięcie i upuszczenie użytkowników i obszarów roboczych do odpowiedniej pozycji w kolejce.

15

Na stronie Przegląd przejrzyj ustawienia kolejki połączeń, aby upewnić się, że wprowadzono poprawne szczegóły.

16

Kliknij UtwórzGotowe, aby potwierdzić ustawienia kolejki połączeń.


 
Po utworzeniu kolejki można ją włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika obok opcji Włącz kolejkę połączeń w panelu bocznym.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Obejrzyj tę prezentację wideo z opisem tworzenia nowej kolejki połączeń w Control Hub.

Można zbiorczo dodawać kolejki połączeń i zarządzać nimi za pomocą pliku CSV kolejki połączeń. W tym artykule opisano konkretne pola i wartości potrzebne do przesyłania plików CSV kolejek połączeń Webex Calling.

Aby zbiorczo dodać kolejki połączeń, wystarczy pobrać i wypełnić pusty szablon w formacie CSV.


Ustawień przekazywania połączeń dla kolejki połączeń nie można modyfikować zbiorczo. Aby edytować przekierowywanie połączeń w kolejce połączeń, zobacz Konfigurowanie przekierowywania połączeń w kolejce połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń > Zarządzaj zbiorczo.

3

Wybierz lokalizację kolejek połączeń, które chcesz dodać.

4

Kliknij Pobierz szablon CSV.

5

Wypełnij arkusz kalkulacyjny.

6

Prześlij plik CSV, przeciągając go i upuszczając lub klikając Wybierz plik.

7

Kliknij Prześlij.

Po przesłaniu pliku można kliknąć Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz stronę Zadania., aby wyświetlić stan zmian.

Aby zbiorczo zmodyfikować kolejki połączeń, wystarczy pobrać aktualne dane w formacie CSV i wprowadzić niezbędne zmiany w arkuszu kalkulacyjnym.


Ustawień przekazywania połączeń dla kolejki połączeń nie można modyfikować zbiorczo. Aby edytować przekierowywanie połączeń w kolejce połączeń, zobacz Konfigurowanie przekierowywania połączeń w kolejce połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń > Zarządzaj zbiorczo.

3

Wybierz lokalizację kolejek połączeń, które chcesz zmodyfikować.

4

Kliknij Pobierz dane.


 

Jeśli dane wybranych kolejek połączeń przekroczą maksymalną wartość (ponad 10 000 wierszy na każdy plik CSV), otrzymasz spakowany plik zawierający wiele plików CSV.

5

Wprowadź niezbędne zmiany w arkuszu kalkulacyjnym.

6

Prześlij zmodyfikowany plik CSV, przeciągając go i upuszczając lub klikając Wybierz plik.

7

Kliknij Prześlij.

Po przesłaniu pliku można kliknąć Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz stronę Zadania., aby wyświetlić stan zmian.

Ta tabela umożliwia sprawdzenie, które pola są obowiązkowe lub opcjonalne oraz co należy określić podczas zbiorczego dodawania lub edytowania kolejek połączeń.


Kolumny są polami obowiązkowymi lub opcjonalnymi. Zależy to od tego, czy używasz pliku CSV w celu dodania nowej kolejki połączeń, czy w celu edycji istniejącej kolejki połączeń.

Kolumna

Obowiązkowe lub opcjonalne

(Dodawanie kolejki połączeń)

Obowiązkowe lub opcjonalne

(Edytowanie kolejki połączeń)

Opis

Obsługiwane wartości

Nazwa

Wymagane

Wymagane

Wprowadź nazwę kolejki połączeń. Nazwy kolejki połączeń w tej samej lokalizacji muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację. Jeśli kolejki połączeń znajdują się w różnych lokalizacjach, kolejki mogą mieć takie same nazwy.

Przykład: Kolejka połączeń San Jose

Liczba znaków: 1–30

Numer telefonu

Obowiązkowe (jeśli numer wewnętrzny pozostał pusty)

Opcjonalnie

Wprowadź numer telefonu z kolejki połączeń. Musisz podać numer telefonu lub numer wewnętrzny.

W przypadku importu CSV dozwolone są tylko numery E.164.

Przykład: +12815550100


 

Numer telefonu musi znajdować się na karcie Numery w Control Hub.

Numer wewnętrzny

Obowiązkowe (jeśli numer telefonu pozostał pusty)

Opcjonalnie

Wprowadź numer wewnętrzny z kolejki połączeń. Musisz podać numer telefonu lub numer wewnętrzny.

Numer wewnętrzny od dwóch do sześciu cyfr.

00-999999

Lokalizacja

Wymagane

Wymagane

Wprowadź lokalizację, do której ma zostać przypisana dana kolejka połączeń.

Przykład: San Jose


 

Lokalizacja musi znajdować się na karcie Lokalizacje w Control Hub.

Identyfikator dzwoniącego — imię

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź imię, które ma być wyświetlane dla identyfikatora linii wywołującej (CLID) w kolejce połączeń. Identyfikator dzwoniącego jest używany, gdy przekierowanie połączeń jest włączone, a połączenia są przekierowywane na zewnątrz.

Przykład: San


 

Obsługiwane są tylko znaki w formacie UTF-8.

Liczba znaków: 1–30

Identyfikator dzwoniącego — nazwisko

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź nazwisko, które ma być wyświetlane dla identyfikatora linii wywołującej (CLID) w kolejce połączeń. Identyfikator dzwoniącego jest używany, gdy przekierowanie połączeń jest włączone, a połączenia są przekierowywane na zewnątrz.

Przykład: Jose


 

Obsługiwane są tylko znaki w formacie UTF-8.

Liczba znaków: 1–30

Język

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź język komunikatów kolejki połączeń.

Przykład: en_us

Strefa czasowa

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź klucz strefy czasowej kolejki połączeń. Jest to strefa czasowa harmonogramów zastosowanych w danej kolejce połączeń.

Przykład: Ameryka/Chicago

Liczba znaków: 1–127

Kolejka połączeń włączona

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Ta kolumna służy do włączania lub wyłączania kolejki połączeń.

WŁĄCZONA, WYŁĄCZONA, włączona, wyłączona

Liczba połączeń w kolejce

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź limit liczby połączeń, które system będzie przechowywał w kolejce w oczekiwaniu na dostępnego agenta.

Zakres: 1–50

Typ przekierowywania połączeń (priorytetowe/oparte na umiejętnościach)

Opcjonalnie

Opcjonalnie


 
To pole jest obowiązkowe podczas edytowania wzorca przekierowywania połączeń.

Wybierz typ przekierowywania połączeń dla kolejki połączeń.

OPARTE_NA PRIORYTETACH, OPARTE_NA UMIEJĘTNOŚCIACH

Wzorzec trasowania połączeń

Wymagane

Opcjonalnie

Wprowadź wzorzec przekierowywania kolejki połączeń. Wybierz jedną z następujących obsługiwanych zasad.

Jeśli typ przekierowywania to Oparte na priorytetach, wartości są następujące: OKRĘŻNY, ZWYKŁE, JEDNOCZEŚNIE, JEDNOLITY, WAŻONY

Jeśli typ przekierowywania to Oparte na umiejętnościach, wartości są następujące: OKRĘŻNY, ZWYKŁE, JEDNOCZEŚNIE.

Numer telefonu dla połączeń wychodzących włączony

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz dodawanie numeru telefonu do kolejki dla połączeń wychodzących.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie zezwalania na dołączanie agenta

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wybierz tę opcję, aby zezwolić agentom na dołączanie do kolejki lub jej opuszczanie.

PRAWDA, FAŁSZ

Czynność po przepełnieniu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź czynność przetwarzania w przypadku przepełnienia kolejki połączeń. Wybierz jedną z obsługiwanych czynności.

OBSŁUGA_PODCZAS_ZAJĘTOŚCI, PRZEKIERUJ_NA_NUMER_TELEFONU, SYGNALIZUJ_POŁĄCZENIE_DZWONKIEM, AŻ_DZWONIĄCY_SIĘ _ROZŁĄCZY

Włączanie przepełnienia

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz obsługę przepełnienia po określonym czasie.

Jeśli ta opcja jest włączona, wprowadź wartość Przepełnienie po czasie oczekiwania w następnej kolumnie.

PRAWDA, FAŁSZ

Odtwarzaj dźwięk dzwonka dla dzwoniących, gdy ich połączenie jest wysyłane do dostępnego agenta

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Jeśli w momencie tworzenia nie zdefiniowano żadnej wartości, ustawiana jest wartość TRUE.

PRAWDA, FAŁSZ

Zresetuj statystyki dzwoniącego po wejściu do kolejki

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Jeśli w momencie tworzenia nie zdefiniowano żadnej wartości, ustawiana jest wartość TRUE.

PRAWDA, FAŁSZ

Numer do przekazywania połączeń po przepełnieniu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź numer, na który chcesz przekazywać połączenia po przepełnieniu.

Przykład: 1112223333


 

Numer telefonu musi znajdować się na karcie Numery w Control Hub.

Liczba znaków: 1–23

Włączanie przekazywania do poczty głosowej po przepełnieniu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz przekazywania połączeń do poczty głosowej po przepełnieniu.

PRAWDA, FAŁSZ

Przepełnienie po czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź czas oczekiwania (w sekundach) na odpowiedź dowolnego agenta przed przekierowaniem dzwoniącego.

Zakres: 1–7200

Włączanie komunikatu przepełnienia

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odtwarzanie komunikatu przed przetworzeniem przepełnienia.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie komunikatu powitalnego

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odtwarzanie komunikatu, gdy dzwoniący po raz pierwszy zostaną dodani do kolejki.

PRAWDA, FAŁSZ

Obowiązkowy komunikat powitalny

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz, jeśli chcesz, aby komunikat powitalny była odtwarzany dla każdego dzwoniącego.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie komunikatu o czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz, aby powiadomić dzwoniącego o szacowanym czasie oczekiwania lub pozycji w kolejce. Jeśli ta opcja jest włączona, ten komunikat jest odtwarzany po komunikacie powitalnym, przed komunikatem podczas wstrzymania.

Jeśli ta opcja jest włączona, pamiętaj o wprowadzeniu trybu komunikatu o czasie oczekiwania w następnej kolumnie.

PRAWDA, FAŁSZ

Tryb komunikatu o czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wybierz, o czym komunikat o czasie oczekiwania ma informować dzwoniących. Wybierz jedną z obsługiwanych opcji.

CZAS, POZYCJA

Czas obsługi komunikatu o czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź domyślną liczbę minut obsługi połączenia.

Zakres: 1–100

Pozycja odtwarzania komunikatu o czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź numer pozycji, w której odtwarzany jest komunikat o szacowanym czasie oczekiwania.

Zakres: 1–100

Czas oczekiwania komunikatu o czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź liczbę minut, przez które odtwarzany jest komunikat o szacowanym czasie oczekiwania.

Zakres: 1–100

Komunikat o dużej liczbie połączeń w czasie oczekiwania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz komunikat o czasie oczekiwania, aby odtworzyć komunikat informujący dzwoniących o dużej liczbie połączeń.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie komunikatu podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odtwarzanie komunikatu po komunikacie powitalnym, przed muzyką podczas wstrzymania.

Jeśli ta opcja jest włączona, pamiętaj o wprowadzeniu liczby sekund w kolumnie Czas komunikatu podczas wstrzymania.

PRAWDA, FAŁSZ

Czas komunikatu podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź odstęp w sekundach między każdym powtórzeniem komunikatu podczas wstrzymania, który jest odtwarzany dzwoniącym w kolejce.

Zakres: 1–600

Włączanie muzyki podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włączanie lub wyłączanie muzyki podczas wstrzymania dla połączeń w kolejce.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie alternatywnego źródła muzyki podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włączanie lub wyłączanie innego niż domyślny pliku muzyki podczas wstrzymania. Wybierz alternatywny plik źródłowy w Control Hub.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie pomijania komunikatu podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włączanie lub wyłączanie pomijania komunikatu podczas wstrzymania dla połączeń w kolejce.

PRAWDA, FAŁSZ

Czas oczekiwania na pominięcie komunikatu podczas wstrzymania

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź interwał w sekundach czasu oczekiwania na pominięcie komunikatu podczas wstrzymania dla dzwoniących w kolejce.

Zakres: 1–120

Włączanie komunikatu szeptanego

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włączanie lub wyłączanie komunikatu szeptanego dla połączeń w kolejce.

PRAWDA, FAŁSZ

Zezwól na wykonywanie wielu połączeń przez agenta

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz połączenia oczekujące dla agentów.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie odrzuconych połączeń

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odrzucone połączenia dla danej kolejki połączeń. Odrzucone połączenia to te, które zostały wysłane do dostępnego agenta, ale agent nie odpowiada.

Jeśli ta opcja jest włączona, pamiętaj o wprowadzeniu liczby dzwonków w kolumnie Przekierowywanie połączeń po określonej liczbie dzwonków.

PRAWDA, FAŁSZ

Przekierowywanie połączeń po określonej liczbie dzwonków

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź liczbę dzwonków, aby poczekać, aż aktualnie poszukiwany agent odpowie przed przekazaniem połączenia do kolejnego dostępnego agenta.

Zakres: 1–20

Odrzucenie połączenia, gdy agent stanie się niedostępny

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odrzucanie połączeń, jeśli agent stanie się niedostępny podczas przekierowywania połączenia.

PRAWDA, FAŁSZ

Włączanie odrzucania połączeń po ustawionym czasie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz odrzucanie połączeń po wstrzymaniu przez agenta dłużej niż <X> sekund.

Jeśli ta opcja jest włączona, pamiętaj o wprowadzeniu liczby sekund, po upływie której wstrzymane połączenie powinno zostać odrzucone.

PRAWDA, FAŁSZ

Odrzucanie połączenia po ustawionym czasie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź liczbę sekund, po upływie której wstrzymane połączenie powinno zostać odrzucone.

Jeśli w powyższej kolumnie jest ustawiona wartość Prawda, domyślnie jest to 60.

Zakres: 1–600

Włączanie powiadamiania agenta o wstrzymanym połączeniu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz powiadamianie agenta, jeśli połączenie jest wstrzymane dłużej niż <X> sekund.

Jeśli ta opcja jest włączona, wprowadź liczbę sekund, po upływie której agent ma zostać powiadomiony o wstrzymanym połączeniu.

PRAWDA, FAŁSZ

Czas powiadomienia agenta o wstrzymanym połączeniu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź liczbę sekund, po upływie której agent ma zostać powiadomiony o wstrzymanym połączeniu.

Jeśli w powyższej kolumnie jest ustawiona wartość Prawda, domyślnie jest to 30.

Zakres: 1–600

Włączanie charakterystycznego dzwonka

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włącz lub wyłącz charakterystyczny dzwonek dla połączeń w kolejce. Jeśli ta opcja jest włączona, agenci będą słyszeć charakterystyczne dzwonki podczas odbierania połączeń z kolejki.

Jeśli ta opcja jest włączona, wprowadź w następnej kolumnie typ wzorca charakterystycznego dzwonka, który chcesz przypisać.

PRAWDA, FAŁSZ

Wzorzec charakterystycznego dzwonka

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Jeśli charakterystyczny dzwonek jest włączony, wybierz wzór charakterystycznego dzwonka. Wybierz jedną z obsługiwanych opcji.

NORMALNY, DŁUGI_DŁUGI, KRÓTKI_KRÓTKI_DŁUGI, KRÓTKI_DŁUGI_KRÓTKI

Włączanie charakterystycznego dzwonka dla numerów dodatkowych

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Włączanie lub wyłączanie charakterystycznego dzwonka dla numerów dodatkowych.

Jeśli ta opcja jest włączona, wprowadź wzorzec dzwonka w kolumnie Wzorzec dzwonka numerów dodatkowych.

PRAWDA, FAŁSZ

Czynność dotycząca numerów dodatkowych

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź DODAJ, aby dodać numery dodatkowe wymienione w danym wierszu. Wprowadź USUŃ, aby usunąć numery dodatkowe wymienione w danym wierszu.

Jeśli wprowadzisz ZASTĄP, usuniesz wszystkie wcześniej wprowadzone numery dodatkowe i zastąpisz je numerami dodatkowymi dodanymi tylko w danym wierszu.

DODAJ, ZASTĄP, USUŃ

Czynność agenta

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź DODAJ, aby dodać agentów wymienionych w danym wierszu. Wprowadź USUŃ, aby usunąć agentów wymienionych w danym wierszu.

Jeśli wprowadzisz ZASTĄP, usuniesz wszystkich wcześniej wprowadzonych agentów i zastąpisz ich agentami dodanymi tylko w tym wierszu.

DODAJ, ZASTĄP, USUŃ

Numery dodatkowe

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź numery dodatkowe, które mają zostać przypisane do kolejki połączeń.

Przykład: 1112223333


 

Numer telefonu musi znajdować się na karcie Numery w Control Hub.

Liczba znaków: 1–23

Wzorzec dzwonka numerów dodatkowych

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Jeśli charakterystyczny dzwonek jest włączony dla numerów dodatkowych, wybierz wzór charakterystycznego dzwonka. Wybierz jedną z obsługiwanych opcji.

NORMALNY, DŁUGI_DŁUGI, KRÓTKI_KRÓTKI_DŁUGI, KRÓTKI_DŁUGI_KRÓTKI

Identyfikator agenta 1,

identyfikator agenta 2…

identyfikator agenta 50

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wprowadź agentów, których chcesz przypisać do kolejki połączeń. Agenci mogą być użytkownikami lub obszarami roboczymi. W przypadku użytkowników wprowadź adres e-mail użytkownika. W przypadku obszarów roboczych wprowadź nazwę obszaru roboczego.

Przykład: test@example.com

Liczba znaków: 1–161

Waga agenta 1,

waga agenta 2...

waga agenta 50

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Jeśli zasady przekierowywania połączeń dla kolejki połączeń są wielkościami ważonymi, wprowadź wagę procentową agenta.

Zakres: 0–100

Poziom umiejętności agenta 1,

poziom umiejętności agenta 2...

poziom umiejętności agenta 50

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wybierz poziom umiejętności przypisanych agentów.

Zakres: 1–20

Każdy wiersz może pomieścić maksymalnie 50 agentów wraz z powiązanymi z nimi procentami wag przekierowywania połączeń (jeśli dotyczy). Aby dodać lub edytować więcej niż 50 agentów przy użyciu pliku CSV, wykonaj następujące czynności.

1

Wprowadź 50 agentów i skojarzone z nimi procenty wag przekierowywania połączeń (jeśli dotyczy), które chcesz dodać lub edytować w pierwszym wierszu dodawanej lub edytowanej kolejki połączeń.

2

Aby dodać lub edytować dodatkowych agentów, wystarczy wprowadzić informacje w następujących kolumnach w następnym wierszu:

 • Nazwa — wprowadź taką samą nazwę jak w wierszu powyżej, aby dodać lub edytować więcej agentów.

 • Lokalizacja — wprowadź tę samą lokalizację, co wiersz powyżej, aby dodać lub edytować więcej agentów.

 • Czynność agenta — wprowadź DODAJ, aby dodać agentów wymienionych w danym wierszu. Wprowadź USUŃ, aby usunąć agentów wymienionych w danym wierszu.


   

  Jeśli wprowadzisz ZASTĄP, usuniesz wszystkich wcześniej wprowadzonych agentów i zastąpisz ich agentami dodanymi tylko w tym wierszu.

 • Agent 1, agent 2 itd. — wprowadź adres e-mail użytkownika lub nazwę obszaru roboczego, który chcesz dodać, usunąć lub zastąpić.

 • (Opcjonalnie) Waga agenta 1, waga agenta 2itd. — jeśli zasady przekierowywania połączeń dla kolejki połączeń są wielkościami ważonymi, wprowadź wagę procentową agenta.

Pozostałe kolumny można pozostawić puste.

3

Kontynuuj tę czynność, dopóki nie dodasz wszystkich agentów, których chcesz dodać lub edytować.

 • Przed przesłaniem pliku CSV kolejki połączeń zobacz Zbiorcze konfigurowanie elementów Webex Calling przy użyciu pliku CSV, aby zapoznać się z konwencjami dotyczącymi plików CSV.

 • Bieżące kolejki połączeń można wyeksportować, co umożliwia dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie istniejącego zestawu danych, albo wyeksportować przykładowy zestaw kolejek połączeń. Po modyfikacji plik można przesłać za pomocą funkcji operacji zbiorczych.


  Eksportowanie pliku CSV do formatu ZIP: Podczas eksportowania danych do pliku CSV liczba rekordów może przekroczyć 1000. W takich przypadkach pobierany jest plik ZIP zawierający pełny zestaw rekordów w jednym pliku CSV. Oddzielny folder zawierający wszystkie dane jest podzielony na wiele plików CSV zawierających mniej niż 1000 rekordów. Pliki te są generowane dla administratorów w celu szybkiego importowania aktualizacji i przesłanych danych.

 • Ważne jest, aby znać obowiązkowe i opcjonalne kolumny oraz informacje, które należy podać podczas wypełniania szablonu w formacie CSV. Określone pola pliku CSV kolejki połączeń znajdują się w poniższej tabeli.

 • Maksymalna liczba wierszy wynosi 1000 (nie licząc nagłówka).

 • Agenci mogą być użytkownikami lub obszarami roboczymi. W przypadku użytkowników wprowadź adres e-mail użytkownika. W przypadku obszarów roboczych wprowadź nazwę obszaru roboczego.

 • Każdy wiersz może pomieścić maksymalnie 50 agentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub edytowanie więcej niż 50 agentów naraz.