Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami funkcji kanału głosowego dla agentów.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje kanału głosowego agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W części funkcje głosowe Ustaw następujące opcje:

  • Włącz wymuszoną domyślną nazwę wyróżniającą: Użyj przycisku przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wymuszaj domyślną nazwę wyróżniającą Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

    Włączenie tej funkcji powoduje, że agenci będą ograniczać się do własnych domyślnych numerów wybierania (DNs), gdy logują się do Agent Desktop. Agenci, dla których nie określono domyślnej nazwy DN, mogą wprowadzić dowolną nazwę DN. To ustawienie należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy nie zdefiniowano sprawdzania poprawności nazwy dostawcy w profilu agenta w portalu zarządzania ( Obsługiwanie profilów agentów > )

  • Włącz Zakończ połączenia: Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ połączenia, należy użyć przycisku przełącznika Domyślnie funkcja Zakończ połączenie jest wyłączona.

    Po włączeniu tej funkcji klawisz końcowy pojawi się w panelu sterowania interakcją na Agent Desktop. Agent może kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć połączenie głosowe z klientem.

  • Włącz funkcję Zakończ konsultację: Za pomocą przycisku przełącznika można włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ konsultację. Funkcja End konsultacj jest domyślnie włączona

    Po włączeniu tej funkcji w oknie dialogowym prośba o konsultacjach w Agent Desktop zostanie wyświetlony przycisk Zakończ z konsultacją Agent może kliknąć przycisk Zakończ konsultację, aby zakończyć rozmowę konsultacyjną, która została zainicjowana z innym agentem, podczas gdy agent prowadził aktywną rozmowę z klientem.

Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami doświadczenia agentów.

Aby skonfigurować czas automatycznego kończenia pracy przez agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W sekcji Doświadczenie agenta wprowadź wartość automatycznego zawijania w milisekundach w polu Interwał automatycznego kończenia. Po ustawieniu interwału automatycznego zakańczania Agent Desktop będzie automatycznie zawijany po zakończeniu rozmowy przez agenta To ustawienie należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy w profilu agenta w > > portalu zarządzania nie zdefiniowano czasu automatycznego, w którym wykreślono > wartości <

W poniższej tabeli przedstawiono wartości domyślne i dozwolony zakres dla interwału automatycznej otoki:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (w milisekundach) Maksymalna wartość (w milisekundach)

0

60 000 (1 minuta)

600 000 (10 minut)


 

Domyślnie automatyczna wartość jest ustawiana na poziomie 0 milisekund, co oznacza, że czas zestawienia nie jest skonfigurowany. Administrator musi zdefiniować wartość automatycznego kończenia.

Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami systemu pulpitu dla agentów.

Aby skonfigurować limit czasu utraty połączenia dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W sekcji Ustawienia systemowe, w polu Limit czasu odzyskiwania utraconego połączenia wpisz wartość czasu odzyskiwania w milisekundach. Po ustawieniu limitu czasu dla utraconego łącza przez system agent zostanie wylogowany z Agent Desktop, jeśli awaria sieci trwa dłużej niż wynosi limit czasu.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości domyślne i dopuszczalny zakres dla utraconego limitu czasu odzyskiwania połączeń:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (w milisekundach) Maksymalna wartość (w milisekundach)

120 000 (2 minuty)

120 000 (2 minuty)

600 000 (10 minut)