Deljene i virtuelne linije na svim lokacijama pružaju nekoliko pogodnosti za Webex Calling, uključujući:

  • Poboljšano rukovanje pozivima: Deljene i virtuelne linije na svim lokacijama mogu osigurati da se na dolazne pozive odgovora bez čekanja čak i tokom sati kada je obim saobraćaja izuzetno visok. Ovime se smanjuje trajanje poziva na čekanju i unapređuje stopa javljanja na poziv.

  • Povećana skalabilnost: Deljene i virtuelne linije na svim lokacijama mogu omogućiti preduzećima da po potrebi, lako dodaju ili uklanjaju linije radi prilagođavanja promenama u učestalosti poziva ili broju osoblja.

  • Veća ušteda: Deljene i virtuelne linije na svim lokacijama mogu pomoći preduzećima da smanje troškove poziva na daljinu.

Podržani uređaji

U sledećoj tabeli prikazani su uređaji koji mogu da se konfigurišu sa deljenim i virtuelnim linijama na lokacijama.

Uređaji

Deljena veza

Virtuelna linija

MPP uređaji dodeljeni korisnicima

Aplikacija Webex

Bežični telefoni 840/860

Profili za goste za radne prostore na zahtev

DECT telefoni

MPP uređaji dodeljeni radnom prostoru

N.P.

ATA uređaji

N.P.

Uticaj na preusmeravanje poziva

Kada krajnji korisnik izabere liniju za odlazni poziv ili kada krajnji korisnik na liniji primi poziv, koristi se plan biranja, usluge pozivanja i smernice konkretne linije. Za odlazni poziv se koristi profil usmeravanja lokacije linije, zbog toga se PSTN pozivi usmeravaju na osnovu dodeljene PSTN opcije te lokacije.

Razmatranja u vezi sa pozivima u hitnim slučajevima

Usmeravanje poziva u hitnim slučajevima se određuje prema podešavanjima lokacije linije koja je izabrana za upućivanje poziva u hitnim slučajevima. Za lokacije sa omogućenom uslugom RedSky, pozivi u hitnim slučajevima se usmeravaju direktno na RedSky putem namenske veze za direktan saobraćaj. Za druge lokacije, pozivi u hitnim slučajevima se usmeravaju preko PSTN pružaoca usluge na toj lokaciji.

HELD/HELD+ je funkcija uređaja koja je nezavisna od linija konfigurisanih na uređaju. U slučaju poziva u hitnim slučajevima, uređaj dostavlja informacije o lokaciji, ali usmeravanje poziva na RedSky zavisi od podešavanja lokacije linije. Treba imati na umu da uključivanje informacija o lokaciji za poziv sa linije koja je definisana na lokaciji na kojoj nije omogućena usluga RedSky, ne pokreće usmeravanje putem usluge RedSky.

Izbor broja za povratni poziv u hitnim slučajevima (ECBN) za pozive u hitnim slučajevima određuje linija koja je izabrana za uspostavljanje poziva u hitnim slučajevima. Konkretno, podešavanjima za ECBN linije biće određen broj telefona koji će se slati hitnim službama. To će biti jedna od tri moguće vrednosti:

  • Broj telefona linije

  • Podrazumevani ECBN za lokaciju linije

  • Drugi korisnik ili virtuelna linija na istoj lokaciji

Za više informacija o pozivima u hitnim slučajevima i ECBN-u pročitajte: Unapređeno pozivanje u hitnim slučajevima za Webex Calling i Broj za povratni poziv u hitnim slučajevima na platformi Control Hub.

Razmatranja o održivosti

U režimu za održivost, deljene i virtuelne linije sa druge Webex Calling lokacije se ne registruju na mrežnom prolazu za održivost (SGW). Uređaj prikazuje liniju kao neregistrovanu. Korisnici ne mogu da upućuju odlazne pozive ili da primaju dolazne pozive na tim linijama. Ako je ta linija dodeljena uređaju na drugoj Webex Calling lokaciji koja je u aktivnom režimu, ti korisnici mogu da upućuju i primaju pozive pomoću te linije.

U režimu za održivost, deljene i virtuelne linije sa iste Webex Calling lokacije će se registrovati na SGW-u. Korisnici mogu da upućuju pozive sa uređaja u režimu za održivost i sa uređaja u aktivnom režimu. Upućeni pozivi na liniji upozoravaće uređaje koji su u aktivnom režimu. Interni pozivi sa uređaja koji su u režimu za održivost upozoravaju uređaje na istoj lokaciji za održivost. LGW-PSTN pozivi primljeni na lokaciji koja je u režimu za održivost se prenose na SGW i upozoravaju uređaje na istoj lokaciji za održivost. Drugi uređaji koji su u aktivnom režimu koji dele tu liniju nisu upozoreni.

Kada je Webex Calling ponovo u aktivnom režimu, sve linije na ovoj lokaciji se uspešno registruju za Webex Calling.

Ograničenja

  • Linija sa lokacije Webex Calling u Indiji ne može da se dodeli uređaju na drugoj Webex Calling lokaciji.

  • Uređaju na Webex Calling lokaciji u Indiji ne može da se dodeli linija sa druge Webex Calling lokacije.