Översikt över migrering av inbyggd programvara

Utför den nya och automatiska enhetsmigreringen av inbyggd programvara från Control Hub så att du kan migrera dina företagsenheter till molnet. Du kan migrera den obligatoriska inbyggda företagstelefonen till den inbyggda flerplattformstelefonen (MPP) från Control Hub. MPP-telefoner drivs av Webex Calling lösningar.

MPP firmware kan köras på vissa modeller av Cisco IP Phone 6800, 7800 och 8800-serien. Däremot är det bara Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien som kan köra den inbyggda programvaran för MPP eller inbyggd programvara för företag. Om du har rätt licens kan du migrera mellan den inbyggda programvaran för MPP eller Enterprise på Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien.


7800 inbyggd programvara kräver att 7800-modellen är den korrekta maskinvaruversionen.

Den här funktionen hjälper till att migrera registreringen av en telefon från en av följande enheter till Webex Calling:

 • Unified CM med lokala samtal

 • Unified CM med värdsamtal med Hosted Collaboration Solution.

 • Molnbaserade samtal via Spark-samtal

Använd migreringsguiden på Control Hub för att förbereda dina enheter för migrering. Migreringsguiden automatiserar genereringen av enhetslicenser och kontrollerar om enheten uppfyller kraven innan migreringen startas. Detta verktyg hjälper dig att migrera dina enheter och tilldela dem till befintliga Webex-användare eller arbetsytor.


Alla telefoner som migreras till inbyggd MPP-programvara med det här verktyget måste använda Webex Calling.

Förutsättningar

Se till att du uppfyller följande krav innan du migrerar enhetens inbyggda programvara:

Använd migreringsguiden på Control Hub för att förbereda enheter för migrering. Med hjälp av guiden kan du utföra uppgifter såsom att skapa en migreringsuppgift, lägga till enheter, generera enhetslicenser, kontrollera om enheten uppfyller kraven och så vidare.

Innan du börjar: – Identifiera enheter i Unified CM som du vill migrera och samla in information om enheterna.

Migreringsguiden hjälper dig att utföra följande uppgifter och starta migreringen.

1

Från kundvyn i Webex Control Hub går du till Tjänster > Migreringar. På kortet Migrera företagstelefoner till inbyggd programvara för telefoner för flera plattformar (MPP) klickar du på Kom igång.

Sidan för enhetsmigrering av inbyggd programvara visas.
2

Klicka på steg 1: Granska migreringsförutsättningarna för att visa listan med förutsättningar.

3

Läs och slutför alla nödvändiga uppgifter innan du fortsätter. Det finns mer information i Översikt över migrering av inbyggd programvara.

4

Klicka på steg 2: Migrering av inbyggd programvara.

Du kan visa listan med uppgifter, om du redan har skapat dem.

Du kan använda sökfältet för att söka efter ett uppgiftsnamn som du har skapat eller klicka på den nedrullningsbara listan Filtrera efter status för att filtrera uppgifter baserat på status, såsom Utkast, Pågående och Slutförd. Du kan även sortera kolumnerna baserat på informationen.

5

Klicka på Starta en ny uppgift om du vill starta en ny migreringsuppgift.

Ange ett unikt uppgiftsnamn för varje migreringsuppgift. Du kan använda en kombination av enhetsnamnet eller datumet då den skapades för migreringsuppgiftens namn. Till exempel 8800-01-01-21. Med ett unikt namn för en uppgift kan du snabbt identifiera och kontrollera status och förlopp för migreringsuppgifterna.

Ha inget mellanslag i migreringsuppgiftens namn. Ersätt utrymmet med ett understreck.

1

Gå till sidan Migrering av inbyggd programvara från Enterprise till MPP och ange uppgiftsnamnet i fältet Uppgiftsnamn.

2

Välj ett migreringsalternativ från listruta.

 • Generera enhetslicens och lägg till enhet
 • Generera endast enhetslicens
3

Klicka på Nästa.

Sidan Lägg till enheter visas.
Du kan lägga till flera enheter på en plats. Lägg till enheter genom att ange den enhetsinformation som krävs i en kommaseparerad värdefil (CSV) och överför den. När du överför filen tillhandahålls data i Control Hub, som genererar enhetsinformationen och verifierar att enheten uppfyller kraven för migrering. Om du har angett felaktig enhetsinformation eller vill ändra informationen kan du hämta CSV-filen, uppdatera den och sedan överföra den igen.

1

Gå till sidan Lägg till enheter och avsnittet Hämta mallfiler för att hämta följande filer:

 • Exportera användarattribut – Du kan få en lista med alla användare i organisationen och deras associerade attribut så att du inte behöver leta upp varje användare manuellt.

 • Hämta CSV-mall – Du kan använda standardmallen och ange information såsom användarnamn, typ, MAC-adress och enhetsmodell.

2

Om du redan har en CSV-fil och inte behöver en mall anger du informationen i CSV-filen. Här är ett exempel på CSV-filen.


 
Tabellen nedan beskriver CSV-filparametrarna för Generera enhetslicens och lägg till enhet. Endast för Generera enhetslicens innehåller CSV-filen endast två parametrar – modell- och MAC-adress.

Följande tabell innehåller parametrarna i CSV-filen och beskrivningen.

Tabell 1. CSV-filparametrar

Parametrar

Beskrivning

Typ

Ange ett av följande värden:

 • ANVÄNDARE

 • ARBETSYTAN

En befintlig användare och arbetsyta som tillhör organisationen. En användare måste dock finnas i organisationen.

Du kan skapa en arbetsyta om den inte är tillgänglig. Tillhandahållandet av arbetsytan beror dock på de attribut som du har matat in.

Username

Ange ett av följande värden:

 • Användarens e-post-ID – Om du har valt ANVÄNDARE som typ.

 • Arbetsyta – Om du har valt WORKSPACE som typ. Ange namnet på arbetsytan. Exempel:- Mötesrum, konferensrum osv.

Telefonnummer

Om du har valt typen:

 • ANVÄNDARE – Telefonnumret måste vara tomt. Ange inget värde.

 • WORKSPACE – Telefonnumret är obligatoriskt. Det måste vara ett heltalsvärde som är ett giltigt E164-nummer.

Anknytning

Om du har valt typen:

 • ANVÄNDARE – Anknytningen måste vara tom. Ange inget värde.

 • WORKSPACE – Anknytningen är tillgänglig och gäller för den angivna platsen.

Anknytningen är ett giltigt E164-nummer baserat på region.

Enhetstyp

Ange IP som giltigt värde för enhetstyp.

Modell

Ange enhetsmodellen. Detta är ett obligatoriskt fält.


 
Enhetsmodellen måste stödjas av migrering.

MAC-adress

Ange en 12-siffrig unik identifierare. Detta är ett obligatoriskt fält.

Du kan också ange MAC-adressen som ett 6xtvåpars hexadecimala siffror separerade med ettkolon.


 

Introduktion genom aktiveringskod stöds inte vid migrering av inbyggd programvara för företagstelefon till MPP.

Plats

Ange namnet på platsen.

Det är obligatoriskt att ange ett platsnamn som finns i organisationen annars visas ett fel. Platsen identifieras baserat på namnet och inte av UUID eller plats-ID.

3

Välj ett av följande alternativ för att överföra filen till avsnittet Överför.


 
Se till att enheterna som redan har konfigurerats i Webex Calling inte läggs till i CSV-filen som du planerar att överföra. Detta resulterar i att enheten inte läggs till i CSV-filen.
 • Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen.

 • Bläddra till platsen för CSV-filen, välj filen och klicka sedan på Öppna.

Följande information visas i avsnittet Överföringsstatus:
 • Tillagda – Totalt antal enheter som har lagts till i migreringsuppgiften.

  Fel – Totalt antal fel. Du kan antingen välja att lösa felet eller fortsätta utan att åtgärda felen. Lös felen genom att exportera dem till CSV-filen, lösa dem, överföra CSV-filen på nytt och fortsätta.


   
  Om du fortsätter utan att lösa felen inkluderas inte enheterna med fel i migreringsuppgiften.
 • Totalt överförda – Totalt antal enheter som du har överfört.


   

  Om du använder samma uppgift för efterföljande CSV-överföringar läggs enhetsantalet till i enhetens totala antal.

4

Klicka på Nästa.

Sidan Kontrollera behörigheten för enhetsmigrering visas.
Du kan endast migrera de enheter som har en berättigad och okänd status. Men enheter med okänd behörighet kanske inte kan migreras. Du kan migrera enheter enskilt eller i grupp.

Alla oerbara enheter migreras inte.

Använd sökfältet för att söka efter attribut såsom namn, typ, plats, telefonnummer, Webex-anknytning, enhetsmodell, MAC-adress, behörighet och så vidare. Sökningen är skiftlägesokänslig och har stöd för delvisa resultat. Du kan också klicka på den nedrullningsbara listan Alla (behörighet) för att filtrera listan med berättigade, ej berättigade och okända enheter.

Följande tabell anger det totala antalet enheter och deras behörighetsstatus:

Tabell 2. Enhetens behörighetsstatus

Enheter

Beskrivning

Totalt antal enheter

Totalt antal enheter som har lagts till i migreringsuppgiften.


 

Maximalt 1 000 enheter kan läggas till i en migreringsuppgift.

Behöriga enheter

Det totala antalet enheter som är lämpliga för migrering.

Enhetens behörighetsstatus visas i grönt.

Ej behöriga enheter

Det totala antalet enheter som inte är lämpliga för migrering. Det finns inte tillräckligt med information för att avgöra om dessa enheter kan migreras.

Enhetens behörighetsstatus visas i rött.

Enheter med okänd behörighet

Det totala antalet enheter med otillräcklig information så att enhetsmigreringen inte kan fastställas.

Till exempel om enhetens information inte är tillgänglig. Det kan hända att dessa enheter inte kan migreras. Läs mer om proceduren för att kontrollera migreringsbehörighet för dessa enheter i avsnittet Översikt i guiden Konvertera mellan inbyggd företagsprogramvara och inbyggd programvara för flera plattformar för Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien.

Enhetens behörighetsstatus visas i gult.

1

Gå till sidan Kontrollera behörigheten för enhetsmigrering, klicka på den nedrullningsbara listan Alla (behörighet), markera kryssrutorna för berättigade och okända enheter för att filtrera enheterna och klicka sedan på Förbered för migrering.


 
Du kan också klicka på Hämta för att hämta och visa listan med all enhetsinformation.
Bekräftelsesidan Förbered för migrering visas.
2

Välj något av följande alternativ:

 • Klicka på OK för att generera enhetslicenser för Webex Calling-enheter.

 • Aktivera alternativet Inkludera okänt migreringsaktivera för att generera enhetslicenser för enheter med okänt ljud.

Sidan Enhetsmigrering av inbyggd programvara visas med följande uppgifter och status:
Tabell 3. Uppgiftsstatus

Uppgiftsstatus

Beskrivning

Åtgärd

Redo för migrering

Uppgiften Förbered för migrering har slutförts. Om det uppstår några fel kan du visa dem och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Klicka på uppgiftsstatusen Redo för migrering för att visa följande flikar:

 • Fel – Listan med fel, om några, visas här. Du kan lösa felen eller kontakta TAC för att få hjälp.

 • Lyckade – Listan med enheter som är redo för migrering.

Redo med fel

Uppgiften Förbered för migrering har slutförts och det finns fel. Du kan fortsätta att migrera.

Listan med enheter som har lyckats och vissa enheter med fel. Du kan fortsätta migreringen med de enheter som lyckades.

Pågående

Uppgiften pågår.

Du kan inte utföra några uppgifter medan uppgiften Förbered för migrering pågår.

Granska fel

Uppgiften anger att alla enheter har fel.

Utkast

Uppgiften har statusen Utkast och har inte startats än.

Följande tabell anger telefonmodeller som stöds och som kan konverteras från inbyggd programvara för företag till inbyggd programvara för flera plattformar.

Tabell 4. Telefonmodeller som stöds för inbyggd programvara från företag till flera plattformar

7800-serien (*begränsningar gäller)

8800-röstserien

8800-videoserien

CP-7811-K9=

CP-8811-K9=

CP-8845-K9=

CP-7821-K9=*(VO3 eller senare)

CP-8841-K9=

CP-8865-K9=

CP-7841-K9=*(V04 eller senare)

CP-8851-K9=

CP-7861-K9=*(V03 eller senare)

CP-8861-K9=

CP-7832-K9=

CP-8832-K9=


Alla versioner av ljudtelefoner i 8800-serien som listas ovan kan konverteras till inbyggd MPP-programvara, men för V15 och senare maskinvaruversioner krävs minst 11.3.3 MPP inbyggd programvara som en gång har konverterats och kan inte nedgraderas till tidigare versioner av MPP-inbyggd programvara. Följande 8800-enheter kan inte migrera till MPP: 8821, 8851NR, 8865NR och 8831. 8832NR kan migreras till MPP men vissa funktioner stöds eventuellt inte.

Hämta textfilerna när du har slutfört förberedelserna för migreringen.

I detta exempel använder vi Unified CM för att migrera telefoner och stegen för att migrera telefoner ges i avsnittet för manuell migrering.


Generering av filer baseras på de olika telefonmodeller som används för migrering. Filerna innehåller en lista med enhetsnamn och Unified CM använder filen för att hitta enheterna.

1

Välj enheten i listan från migreringen av inbyggd programvara. Välj knappen Slutför migrering.

Klicka på knappen Slutför migrering för att hämta filerna eller klicka på uppgiften Klar för migrering, öppna den nedrullningsbara listan Åtgärder och välj Slutför migrering. Fönstret Slutför migrering visas.


 
Kontrollera att dina enheter läggs till i Webex Calling om aktivitetstypen bara är migreringslicens.
2

Slutför migreringen med följande steg:

 1. Klicka på Hämta filer för att hämta CSV-filerna.

 2. Se till att alla telefonbelastningsversioner är 14.1 eller senare.

  Det finns mer information i Uppdateringar av inbyggd programvara i Administrationsguiden för Unified CM.

 3. Anslut trådlösa telefoner till en trådbunden anslutning.

 4. Logga in på Cisco Unified Communications Manager och välj sedan filer som ska överföras. Det finns mer information i Överför filer i Unified CM.

 5. Verifiera att migreringen har slutförts med hjälp av Control Hub. Från kundvyn i Webex Control Hub går du till Enheter och visar listan med enheter. Du kan hitta de nyligen migrerade telefonerna i listan. Det finns mer information i artikeln https://help.webex.com/en-us/v6qj8s/Look-Up-Device-Information.


 

När den nya inbyggda programvaran tillämpas på de trådlösa telefonerna förlorar telefonen sina trådlösa nätverksinställningar. Vi rekommenderar följande steg för trådlösa telefoner:

 1. Anslut telefonen till nätverket via Ethernet.

 2. Slutför migreringen för telefonen.

 3. Återanslut telefonen till nätverket via Wi-Fi.

Om telefonen fastnar på meddelandet ”Konfigurationskontroll pågår”. Sätt på och av telefonen.

Uppgiften beskriver hur du manuellt migrerar telefoner.

1

Klicka Program och välj Administratörsinställningar -> Installation av nätverk/Ethernet -> IPv4-installation.

2

Ställ in alternativ TFTP på på/ja och konfigurera TFTP Server 1 till 3.14.211.49.

3

Klicka på Verkställ.

4

Välj Sudd när du uppmanas att pålitlig lista installeras på telefonen.

Vänta tills telefonen har hämtat konfiguration och uppgradera/starta om flera gånger.
5

Generera en aktiveringskod Webex Control Hub så snart migreringsprocessen är klar.

Utför följande procedur för att överföra filen till Cisco Unified Communications Manager.

Namnet på filen som överförs måste alltid använda alfanumeriska (a–z, A–Z eller 0–9) tecken. Specialtecken inkluderar bindestreck (-), punkt (.) och understreck (_). Filnamnet ska inte heller börja med en punkt eller innehålla flera punkter.

De hämtade filerna innehåller listan med enheter som har etablerats på Control Hub och som är redo att migreras. Administratören kan använda filen för att välja enheterna för migrering av inbyggd programvara. Använd dessa steg för att välja enheter från hämtningsfilen och utföra migreringen:

1

Logga in på Cisco Unified Communications Manager.

2

Gå till Cisco Unified CM Administration och välj Massadministration > Överför/hämta filer.

3

Klicka på Lägg till ny.

Fönstret Konfiguration av filöverföring visas.
4

Ange den fullständiga sökvägen för filen som du vill överföra i textrutan Fil, eller klicka på Bläddra och hitta filen.

5

I den nedrullningsbara listan Välj målet väljer du Telefon som mål.

6

I den nedrullningsbara listan Transaktionstyp väljer du Uppdatera telefonen – Anpassad fil som transaktionstyp.

7

Markera kryssrutan Skriv över filen om den finns om du vill skriva över en befintlig fil med samma namn.

8

Klicka på Spara.

Överföringsstatusen visas.
9

Upprepa steg 4 till 8 för alla genererade filer.

1

Logga in på Cisco Unified Communications Manager.

2

Från Cisco Unified AV CM-administrationen går du till Administration > överföring/hämtning av filer.

3

Klicka på Lägg till ny.

Fönstret Konfiguration av filöverföring visas.
4

Gå till textrutan File (Fil) och ange hela sökvägen för filen du vill överföra från den hämtade manifestfilen eller klicka på Bläddra och leta upp filen.

5

Från Välj mål-listruta , välj målet som telefon.

6

I den nedrullningsbara listan Transaktionstyp väljer du Uppdatera telefonen – Anpassad fil som transaktionstyp.

7

Markera kryssrutan Skriv över filen om den finns om du vill skriva över en befintlig fil med samma namn.

8

Klicka på Spara.

Överföringsstatusen visas.
9

Upprepa steg 4 till 8 för alla genererade filer.

Utför följande uppgift för att överföra telefonerna med en anpassad fil.

Förutsättningar

Se till att du har en lista med enheter som du planerar att uppdatera och en textfil med alternativen såsom enhetsnamn, katalognamn och beskrivning.

1

Från Cisco Unified CM Administration väljer du Massadministration > Telefoner > Uppdatera telefoner > Anpassad fil.

Sidan Anpassad konfiguration för uppdatering av telefoner visas.
2

Från den nedrullningsbara listan Uppdatera masstelefonmall när väljer du Enhetsnamn.

3

Klicka på Hitta. Telefonerna som finns i filerna visas på den här sidan om de är tillgängliga.

4

Klicka på Nästa.

5

Markera kryssrutorna för de parametrar som krävs och uppdatera informationen såsom beskrivning, namn på telefonbelastning, belastningsserver osv. i respektive fält. Det finns två grupper i textfilerna som du hämtar från Control Hub:

 1. Grupp 1 där textfilerna har en lista med telefoner med blandade modeller (t.ex. 7821, 7841, 7861). För den här gruppen ska du använda COP-filen utan någon konfiguration av belastningsservern.

 2. Grupp 2 där varje textfil har en telefonmodell. Använd Cisco-uppgraderingsservern om du inte vill installera COP-filerna.

  Ställ in belastningsserverncloudupgrader.webex.com och välj telefonbelastningen baserat på telefonmodell enligt följande:

Enhetstyp

Telefonbelastning

7832

sip7832.11-3-6MPP0001-273

Annat 78xx

sip.11-3-6MPP0001-27378xx

8832

sip8832.11-3-6MPP0001-273

8845/8865

sip8845_65.11-3-6MPP0001-273

Annat 88xx

sip.11-3-6MPP0001-27388xx

Använd software.cisco.com för att hämta COP-filerna för migrering av inbyggd programvara.

6

Välj ett av följande alternativ i avsnittet Jobbinformation:

 • Kör direkt– Klicka på denna knapp för att starta jobbet omedelbart.

 • Kör senare– Klicka på den här knappen om du vill schemalägga jobbet för senare.

7

Klicka på Skicka in.

8

Upprepa steg 1 till 7 för alla genererade filer.

9

Du kan visa statusen för det skickade jobbet genom att gå till Cisco Unified CM Administration och välja Massadministration > Jobbschemaläggare.

10

Välj ditt jobb för att se jobbstatusen.