Introduktion

Använd den här artikeln som guide när du ska lösa problem som kan uppstå när du använder tjänsten för telemetri och analys i Webex Cloud-Connected UC.

Åtgärda tekniska problem

Problem med nya användargränssnitt

Problem

Lösning

Panelen UC-hantering visas inte under Tjänster i Control Hub.

 • Kontrollera att du har rätt roller (det vill säga UC-adminn ) och behörigheter.

Knappen Spara i fönstret Skapa Agentinstallationsfil är inaktiverad.

Kontrollera att du har lagt in data i samtliga obligatoriska fält i fönstret.

Det går inte att skapa en klustergrupp.

Kontakta Cisco TAC support.

Meddelande om lyckad installation genereras inte när en agentinstallationsfil skapas.

Kontrollera Internetanslutningen och bekräfta att den fungerar.

Token i fältet HTTP-proxyservrar i fönstret Skapa Agentinstallationsfil är röd.

Kontrollera att du har angett en giltig proxy-URL.

Knappen Hämta är inaktiverad i fönstret UC-hantering eller på skärmen Min Första Agent.

Det kan ta upp till två minuter innan agentinstallationsfilen skapas. När agent-COP-filen har skapats uppdaterar du sidan så att knappen Hämta aktiveras. Om knappen Hämta förblir inaktiverad efter 5 minuter kontaktar du Cisco TAC support.

Klustergruppens status visar Felaktigt konfigurerad.

Kontakta Cisco TAC support.

Klustergruppens status visar Ingen agent körs.

Hämta och installera agentinstallationsfilen.

Klustergruppens status visar Ingen utgivare.

Kontakta Cisco TAC support.

Klustergruppens Status eller nodens Status visar Frånkopplad.

Mer information om status för noder och klustergrupper finns i avsnittet Lägga till klustergrupper i Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.
 • Kontrollera vilken nod som är offline.

 • För den angivna noden. Om proxyinformation har ändrats kan du använda CLI-kommandot "utils ucmgmt proxy" för att ändra proxy information.

 • Om det fortfarande inte fungerar ska du samla in loggfilerna med filkommandot.

  Agenttjänsteloggarna finns på: /var/log/Active/ucmgmt

  Loggfilnamnen är cloud_agent_startup. log och cloud_agent. log.

  Kontakta Cisco TAC support.

Nodstatus i Telemetriinventeringen visas Installationen misslyckades.

Detta anger att installationen eller uppgraderingen av telemetrimodulen misslyckades. Kontakta Cisco TAC support.

Nodstatus i Analysinventeringen visas Frånkopplad.

Om du har konfigurerat en extra proxy tar det cirka 1,5 timmar för telemetrimodulen att välja fungerade proxy och ändra nodens status till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Nätverksfel visas på skärmen.

 • Kontrollera att du använder en webbläsarversion som stöds.

 • Inaktivera alla webbläsarens plugin-program, till exempel EFF Privacy Badger och försök igen.

Nodstatusen visas Felaktigt konfigurerad.

Detta anger att noden har konfigurerats felaktigt. Kontakta Cisco TAC support.

Problem med användargränssnitt för analys

När du klickar på fliken Analys i Control Hub kan du öppna analysgränssnittet.

Problem

Lösning

Fliken Ansluten UC visas inte efter inloggning i Control Hub.

Den roll, det omfattningsområde eller den behörighet som har tilldelats dig kan vara felaktig eller otillräcklig. Kontakta Cisco TAC support.

När du klickar på fliken Ansluten UC, visas meddelandet 403 Forbidden.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds.

 2. Försök att öppna användargränssnittet till analyser i Incognito-läge med alla insticksprogram avaktiverade.

 3. Rensa webbläsarens cache och cookies.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Analys-sida laddas inte för Incognito-läget i Chrome.

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhets > Cookies och övriga platsdata och välj Tillåt alla cookies. I andra webbläsare kan du aktivera cookies med relevanta menyalternativ.

Diagram laddas inte i användargränssnittet för analys.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren (Chrome, Firefox eller Edge).

 2. Kontrollera om tiden på NTP-servern matchar den internationella UTC-klockan.

 3. Om du har den senaste versionen av webbläsaren ska du läsa den relevanta felsökningsguiden för din version av Cisco Unified Communication Manager på:

  https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-troubleshooting-guides-list.html

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Vissa diagram i användargränssnittet för analys innehåller inga data.

 • Konrtollera att CDR-aktiveringsflagganär inställd på True och att Samtalsdiagnostik aktiverad endast är inställd på Aktiverad när CDR-aktiveringsflaggan är inställd på True.

 • Om du har konfigurerat en extra proxy tar det cirka 1,5 timmar för telemetrimodulen att välja fungerade proxy och ändra nodens status till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Diagram i gränssnittet för Analys visar inga data.

Kontrollera om telemetritjänsten har stoppats.

Diagram i gränssnittet för Analys visar felaktiga data.

Kontakta Cisco TAC support.

Analys av samtalsfel i kategorin Serviceupplevelse visar inga feldata.

Kontrollera om CDR-loggsamtal med varaktighetsflaggan noll i Unified CM-tjänstens parametrar har aktiverats för alla Unified CM-noder. Om den inte är aktiverad för alla noder ska du se till att aktivera funktionen.

Analytics-diagram och hämtade rapporter visar inte användar-ID, URI eller DN.

Diagrammen och hämtade rapporter fylls endast i med användar-ID, URI eller telefonnummer om du har accepterat datainsamlingsavtalet. Kontrollera att du har accepterat datainsamlingsavtalet.

Diagrammen Uppringande nummer och Uppringda nummer är tomma.

Kontrollera att du har accepterat datainsamlingsavtalet.

Användningsupplevelse visar inga data för det användar-ID du söker på, men slutpunkten som styrs av detta användar-ID har ringt samtal.

Unified CM skickar inte användar-ID i CDR om inte användar-ID:t har konfigurerats som ägarens användar-ID i Enhet > Telefonkonfiguration i Unified CM. Kontrollera att den här enheten är tilldelad till lämpligt användar-ID. Mer information om hur du konfigurerar ägarens användar-ID finns i avsnittet Lägg till en virtuell enhet för Collaboration Mobile Convergence i administrationsguiden för Cisco Unified Communications Manager för din version av Unified CM.

Nästa steg