Åtgärda tekniska problem

Den här artikeln listar hur du åtgärdar användargränssnittsproblem när du använder en nod eller använder Analytics-diagram eller felsöker Unified CM problem med samtalssignalering.

Användargränssnittsproblem under onboarding

Problem

Lösning

Under Tjänster i kontrollhubben går det inte att visa UC Management panelen.

Kontrollera att du har rätt roller (det vill säga UC-adminn ) och behörigheter.

Knappen Spara i fönstret Skapa Agentinstallationsfil är inaktiverad.

Kontrollera att du har lagt in data i samtliga obligatoriska fält i fönstret.

Det går inte att skapa en klustergrupp.

Kontakta Cisco TAC support.

Meddelande om lyckad installation genereras inte när en agentinstallationsfil skapas.

Kontrollera din internetanslutning och bekräfta att det fungerar.

Token i fältet HTTP-proxyservrar i fönstret Skapa Agentinstallationsfil är röd.

Kontrollera att du har angett en giltig proxy-URL.

Knappen Hämta är inaktiverad i fönstret UC-hantering eller på skärmen Min Första Agent.

Det kan ta upp till två minuter innan agentinstallationsfilen skapas. När agent cop-filen har skapats uppdaterar du sidan så att Ladda ner knappen är aktiverad. Om knappen Hämta förblir inaktiverad efter 5 minuter kontaktar du Cisco TAC support.

Klustergrupp Status visar Felkonfigurerad.

Kontakta Cisco TAC support.

Klustergrupp Status visar Ingen agent som körs.

Hämta och installera agentinstallationsfilen.

Klustergrupp Status visar Ingen utgivare.

Kontakta Cisco TAC support.

Klustergrupp Status eller nod Status visar Offline.

 1. Kontrollera vilken nod som är offline.

  Mer information om status för noder och klustergrupper finns i avsnittet Lägga till klustergrupper i Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

 2. Om proxyinformationen för den givna noden har ändrats, använd CLI-kommandot utils ucmgmt proxy för att ändra proxyinformationen.

 3. Om det fortfarande inte fungerar ska du samla in loggfilerna med filkommandot.

  Agenttjänsteloggarna finns på: /var/log/Active/ucmgmt

  Loggfilnamnen är cloud_agent_startup. log och cloud_agent. log.

  Kontakta Cisco TAC support.

Nodstatus i Telemetriinventering visar Installationen misslyckades.

Detta anger att installationen eller uppgraderingen av telemetrimodulen misslyckades. Kontakta Cisco TAC support.

Nodstatus i Analytics Inventory visar Offline.

Om du har konfigurerat en extra proxy, skulle det ta ungefär 1,5 timme för telemetrimodulen att konfigurera den fungerande proxyn och ändra nodstatus till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Nätverksfel visas på skärmen.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsarversion som stöds.

 2. Inaktivera alla plugin-program för webbläsares sekretess som EFF:s Privacy Badger och försök igen.

Nodstatus visar Felkonfigurerad.

Detta indikerar att noden är felaktigt konfigurerad. Kontakta Cisco TAC support.

Problem med användargränssnitt för analys

När du klickar på fliken Analytics i kontrollhubben kan du se Analytics UI.

Problem

Lösning

Fliken Ansluten UC visas inte efter inloggning i Control Hub.

Den roll, det omfattningsområde eller den behörighet som har tilldelats dig kan vara felaktig eller otillräcklig. Kontakta Cisco TAC support.

När du klickar på fliken Ansluten UC, visas meddelandet 403 Forbidden.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds.

 2. Försök att öppna användargränssnittet till analyser i Incognito-läge med alla insticksprogram avaktiverade.

 3. Rensa webbläsarens cache och cookies.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Analys-sida laddas inte för Incognito-läget i Chrome.

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhets > Cookies och övriga platsdata och välj Tillåt alla cookies. I andra webbläsare kan du aktivera cookies med relevanta menyalternativ.

Diagram laddas inte i användargränssnittet för analys.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren (Chrome, Firefox eller Edge).

 2. Kontrollera om tiden på NTP-servern matchar den internationella UTC-klockan.

 3. Om du har den senaste webbläsarversionen, se den relevanta Felsökningsguiden baserad på din version av Cisco Unified Communication Manager.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Vissa diagram i användargränssnittet för analys innehåller inga data.

 • Konrtollera att CDR-aktiveringsflagganär inställd på True och att Samtalsdiagnostik aktiverad endast är inställd på Aktiverad när CDR-aktiveringsflaggan är inställd på True.

 • Om du har konfigurerat en extra proxy, skulle det ta ungefär 1,5 timme för telemetrimodulen att konfigurera den fungerande proxyn och ändra nodstatus till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Diagram i gränssnittet för Analys visar inga data.

Kontrollera om telemetritjänsten har stoppats.

Diagram i gränssnittet för Analys visar felaktiga data.

Kontakta Cisco TAC support.

Analys av samtalsfel i kategorin Serviceupplevelse visar inga feldata.

I Unified CM-tjänstparametrarna, kontrollera om CDR-loggsamtal med nollvaraktighetsflagga är aktiverat för alla Unified CM-noder. Om den inte är aktiverad för alla noder ska du se till att aktivera funktionen.

Analytics-diagram och hämtade rapporter visar inte användar-ID, URI eller DN.

Diagrammen och nedladdningsrapporterna fylls i med användar-ID eller URI, eller telefonnummerinformation endast om du har godkänt datainsamlingsavtalet. Kontrollera om du har godkänt datainsamlingsavtalet.

Diagrammen Uppringande nummer och Uppringda nummer är tomma.

Kontrollera om du har godkänt datainsamlingsavtalet.

Service Experience visar ingen data för det sökta användar-ID, men slutpunkten som styrs av detta användar-ID har ringt.

Unified CM skickar inte användar-ID i CDR om inte användar-ID är konfigurerat som Ägarens användar-ID i enheten > Telefonkonfiguration sida för Unified CM. Kontrollera om denna enhet är tilldelad med lämpligt användar-ID. För mer information om hur du konfigurerar Ägarens användar-ID, se Lägg till en virtuell samarbetsenhet för mobil konvergens avsnittet Administrationsguide för Cisco Unified Communications Manager för din version av Unified CM.

Felsökning av användargränssnittsproblem

När du klickar på fliken Felsökning i kontrollhubben kan du se felsökningsgränssnittet.

Problem

Lösning

Det går inte att visa felsökningsdata under fliken Ansluten UC .
 1. Kontrollera om du har aktiverat Operational Metrics på sidan Service Management .

  För mer information, se Aktivera eller inaktivera Webex Molnanslutna UC-tjänster i Control Hub.
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Nästa steg