Cisco Webex Contact Center tillhandahåller en särskild roll, tjänstadministratör för Contact Center där användare kan administrera och hantera kontaktcentrets tjänster och licenser. Rollen kan tilldelas externa administratörer och användare i kundorganisationen.


Rollen är utöver alla befintliga roller som finns för partner- och kundorganisationer enligt beskrivningen i artikeln Tilldela organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

En administratör av Webex Contact Center kan tillhöra en kundorganisation, en partnerorganisation som hanterar ditt abonnemang eller annan organisation.

Tabellen nedan beskriver kontaktcenterspecifika privilegier för alla administratörsroller i Control Hub:

Kundorganisation

Extern organisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

 • Kan administrera alla funktioner i kontaktcentret.

 • Kan utföra alla användarhanteringsaktiviteter för kontaktcentret, till exempel:

  • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen.

  • Tilldela, redigera eller ta bort kontaktcenterlicenser från användare.

  • Lägga till eller återkalla roll som tjänstadministratör för Contact Center från externa administratörer.

Tjänstadministratör för Contact Center

 • Kan administrera alla funktioner i kontaktcentret.

 • Kan utföra alla användarhanteringsaktiviteter för kontaktcentret, till exempel:

  • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen.

  • Tilldela, redigera eller ta bort kontaktcenterlicenser från användare.

  • Lägga till eller återkalla roll som tjänstadministratör för Contact Center från externa administratörer.

 • Kan administrera alla funktioner i kontaktcentret.

 • Kan utföra användarhanteringsaktiviteter för kontaktcentret, till exempel:

  • Tilldela, redigera eller ta bort kontaktcenterlicenser från användare.

  • Lägga till eller återkalla roll som tjänstadministratör för Contact Center från användare i kundorganisationen.

Reserveringsadministratör

Ej tillämpligt

 • Kan utföra alla administrativa aktiviteter i kontaktcentret som en partners fullständiga administratör kan utföra.

 • Kan inte utföra några användarhanterings aktiviteter och kan enbart visa listan över andra externa administratörer i organisationen.

Ej tillämpligt

Skrivskyddad administratör

Kan inte komma åt de administrativa gränssnitten för Webex Contact Center i Control Hub eller hanteringsportalen.

Har åtkomst till det administrativa gränssnittet för Webex Contact Center (Control Hub och hanteringsportalen) enbart i skrivskyddat läge.


Återstående avsnitt i den här artikeln beskriver rollen tjänstadministratör för Contact Center i detalj.

Tabellen nedan sammanfattar vilka som kan hantera rollen tjänstadministratör för Contact Center och de nyckelpunkter som bör beaktas för rollen:


 • Du kan inte tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en fullständig administratör eller skrivskyddad administratör.

 • För att tilldelas rollen tjänstadministratör för Contact Center måste en användare ha en Premium Agent-licens för Webex Contact Center.

Kundorganisation

Extern organisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Kan tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till:

 • En annan Contact Center-användare från kundorganisationen

 • En extern användare


   
  • Webex Contact Center har inte stöd för att lägga till en extern användare för rollen tjänstadministratör för Contact Center om användarens organisation har kontaktcentertjänsten aktiverad.

  • Du kan inte tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en extern användare från en reserveringspartnerorganisation.

  • Du kan antingen tilldela rollen skrivskyddad administratör, fullständig administratör eller tjänstadministratör för Contact Center till en extern användare vid en viss tidpunkt. Du kan inte samtidigt tilldela mer än en av de här rollerna till en extern användare.

Kan tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en annan kontaktcenteranvändare från kundorganisationen.

Tjänstadministratör för Contact Center

Kan tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en annan kontaktcenteranvändare från kundorganisationen


 

Du kan inte tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en annan extern användare. Du kan endast tilldela rollen till en användare från kundorganisationen.

Mer information om hur du tilldelar roller till en kontaktcenteranvändare finns i artikeln Att lägga till användare till Cisco Webex Contact Center.

Som tjänstadministratör för Contact Center kan du utföra särskilda administrativa aktiviteter för Contact Center via Control Hub enligt beskrivningen i följande avsnitt.

Konfigurera Webex Contact Center

När en fullständig administratör har slutfört konfigurationsguiden för tjänster kan du utföra följande steg för att konfigurera innehavaren. Komma åt Cisco Webex Contact Center-kortet och klicka på Konfigurera Cisco Webex Contact Center i inställningarna för att konfigurera innehavaren.


 • Som tjänstadministratör för Contact Center kan du inte komma åt guiden för att konfigurera tjänsterna.

 • Du kan inte konfigurera Webex Contact Center chattjänster för kunden. Om kunden behöver chattjänster ska du säkerställa att en fullständig administratör från kunden loggar in på den här sidan med inställningar och klickar på Konfigurera Cisco Webex Contact Center för att konfigurera chattjänster.

användarhantering

I menyn Hantering > Användare kan du hantera Contact Center-användare.

Alla användare

På fliken Alla kan du visa listan med alla användare i organisationen, inklusive användare av andra tjänster.

För att på nytt skicka e-post för användaraktivering till en användare som inte har verifierats klickar du på (ellips) och sedan på Skicka inbjudan igen.


 • Du kan inte lägga till en ny användare till organisationen.

 • Du kan inte aktivera, inaktivera eller ta bort användare från organisationen.

Du kan komma åt information, tjänster och roller för en användare genom att klicka på motsvarande rad.

 • Klicka på Användare > Detaljer för att visa information om användaren. Användarinformationen är skrivskyddad för tjänstadministratör för Contact Center.

 • Klicka på Tjänster > Redigera för att uppdatera tjänstkonfiguration för Contact Center och licensinformation för användaren.

 • Klicka på Roller och säkerhet > Administratörsroller för att öppna användarens administratörsroller. Du kan endast tilldela eller ta bort tilldelning av rollen tjänstadministratör för Contact Center för en användare.

Hantera användare

På fliken Alla på sidan Användare klickar du på Hantera användare för att modifiera befintlig användarinformation.

 • Klicka på Redigera användare manuellt för att uppdatera licensinformation för kontaktcenter och de associerade rollerna för användare manuellt.

 • Klicka på CSV-ändra användare för att uppdatera informationen genom att importera en .csv-fil.


Du kan bara ställa in kolumnerna Webex Contact Center Premium och Webex Contact Center Standard som SANT eller FALSKT i CSV-mallen.

Administratörsanvändare

På sidan Användare klickar du på fliken Administratörer för att visa listan med administratörsanvändare som har rollen administratör för Webex Contact Center.


Som tjänstadministratör för Contact Center kan du enbart visa andra användare som är tjänstadministratörer för Contact Center. Du kan inte visa fullständiga administratörer eller administratörer för andra tjänster i organisationen.

För att visa och uppdatera tjänst- och licensinformation för Contact Center och rollen tjänstadministratör för Contact Center för en administratörsanvändare klickar du på motsvarande rad.

Externa administratörer

På sidan Användare klickar du på fliken Externa administratörer för att visa listan med externa administratörer med rollen tjänstadministratör för Contact Center Service. Fliken visar listan med administratörer från partnerorganisationer och externa administratörer som är uttryckligen inbjudna av kundens administratör.

Som tjänstadministratör för Contact Center kan du inte visa externa administratörer med andra roller än tjänstadministratör för Contact Center.

Du kan utföra följande aktiviteter på fliken Externa administratörer:

 • För att visa och uppdatera (ta bort) rollen tjänstadministratör för Contact Center för en extern administratör klickar du på motsvarande rad.

 • För att lägga till en extern användare och tilldela användaren rollen tjänstadministratör för Contact Center Service ska du klicka på Lägg till extern admin.


  • Om du är extern administratör med rollen tjänstadministratör för Contact Center kan du inte lägga till ytterligare en extern tjänstadministratör för Contact Center till organisationen.

  • Du kan inte tilldela rollen tjänstadministratör för Contact Center till en extern användare från en reserveringspartnerorganisation.

Hantera kundkonto

Klicka på menyn Hantering > Konto för att visa din organisations kontosida.

Du kan visa organisationens kontoinformation på fliken Info. På fliken Abonnemang kan du visa licensanvändning för Contact Center samt provperioder och abonnemangsinformation för din organisation.

Felsökning

Klicka på menyn Bevakning > Felsökning för att visa status för Webex-tjänster och listan med supportresurser.

Klicka på en Webex-tjänst för att visa status för tjänsten.

Tjänstadministratören för Contact Center kan göra alla kontaktcenterspecifika konfigurationer i Control Hub och hanteringsportalen förutom tidigare nämnda funktioner.

Mer information om att konfigurera Webex Contact Center finns på landningssidan för Cisco Webex Contact Center.