Przypisywanie ról użytkownikom

W centrum sterowania można dowiedzieć się więcej o różnych poziomach uprawnień i skonfigurować administratora klienta. Administratorami klientów mogą być pełnoprawni administratorzy, administratorzy pomocy technicznej, administratorzy użytkowników i urządzeń, administratorzy urządzeń, administratorzy tylko do odczytu lub urzędnicy ds. zgodności. Dzięki pełnym uprawnieniom administratora możesz przypisać jedną lub więcej ról dowolnemu użytkownikowi w organizacji.

Zawsze będziesz chciał mieć więcej niż jednego administratora w organizacji. Jest to najlepsza praktyka i zawsze umożliwia dokonywanie zmian administracyjnych, jeśli jeden z administratorów nie jest dostępny.

Użytkownikom w organizacji można przypisać określone role administracyjne, aby określić, co mogą zobaczyć i do czego mogą mieć dostęp w centrumsterowania. Przypisanie określonych ról administracyjnych usprawnia obowiązki i ułatwia rozliczanie administratorów. Specjaliści ds. zgodności mogą szukać konkretnych osób w Twojej firmie, znajdować treści, które udostępnili, lub przeszukiwać określoną przestrzeń, a następnie generować raport z ich odkryciami.


1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicyi wybierz użytkownika.

2

W obszarze Role i zabezpieczenia kliknij pozycję Role administratora lub Dostęp do usługi.

3

Wybierz rolę, którą chcesz przypisać do tego użytkownika.

Aby przypisać użytkownika jako administratora witryny Webex, obok pozycji Role administratora witryny Webexkliknij przycisk Edytuj i wybierz rolę dla każdej witryny Webex, którą użytkownik ma zarządzać.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie listy wszystkich lub określonych administratorów w centrum sterowania

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć listę urzędników ds. zgodności w organizacji, możesz użyć listy rozwijanej, aby wyświetlić tylko urzędników ds. Zgodności.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicyi wybierz kartę Administratorzy.

2

Kliknij listę rozwijaną Role administratora i wybierz rolę administratora, która chcesz wyświetlić.

Eksportowanie listy administratorów jako pliku CSV

Możesz wyeksportować pełną lub przefiltrowaną listę administratorów w organizacji jako plik CSV, aby zarządzać nimi zbiorczo. W poniższej tabeli przedstawiono dane eksportowanych przez plik CSV.

Nazwa kolumny

Opis

Imię

Imię administratora.

Nazwisko

Nazwisko administratora.

Nazwa wyświetlana

Nazwa wyświetlana administratorowi w webex.

Identyfikator/adres e-mail użytkownika

Unikalny identyfikator i adres e-mail administratora.

Rola administratora

Role administratora przypisane do administratora.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy.

2

Wybierz kartę Administratorzy lub Administratorzy zewnętrzni.

3

Kliknij przycisk EksportujIkona eksportu wbudowanego w prawym górnym rogu.

Plik CSV zostanie automatycznie pobrany, gdy będzie gotowy.

 

Jeśli wyeksportowałeś listę filtrów, poczekaj, aż plik CSV będzie gotowy, zanim zmienisz filtr. Zmiana filtru powoduje, że plik CSV zawiera zaktualizowane filtry.

Role w organizacji

Każda rola określa poziom uprawnień w centrum sterowania. Jeśli masz pełne uprawnienia administratora, możesz przypisać jedną lub więcej ról dowolnemu użytkownikowi w organizacji.

Po pierwszym skonfigurowaniu konta administrator z organizacji partnerskiej staje się pełnym administratorem organizacji i może skonfigurować dodatkowych administratorów. Domyślnie dodawani użytkownicy nie mają żadnych uprawnień administracyjnych.


W tej tabeli wymieniono tylko ogólne role administracyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról administratora specyficznych dla usługi, takich jak administrator witryny Webex i administrator Centrum kontaktowego Webex, można przeczytać o nich w poniższych sekcjach.

Dostępu

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator tylko do odczytu

Administrator pomocy

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Oficerowie ds. zgodności

Dostęp do zaawansowanego rozwiązywania problemów

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Przypisywanie ról użytkownikom

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Polityka i szablony firmy

Tylko do odczytu

Analityka i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontrolny działań administratora

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Blokada prawna

Dostęp do spotkań w toku

Dostęp do spotkań na żywo

Powiadomienia e-mail o produktach

W zależności od roli przypisanej użytkownikowi może on mieć dostęp do:

Zaawansowane rozwiązywanie problemów Rola programu Access

Ta rola umożliwia administratorom pełnym, administratorom tylko do odczytu i administratorom pomocy technicznej dostęp do strony Live Meeting na karcie Rozwiązywanie problemów oraz umożliwia pełnym administratorom dołączanie do toczących się spotkań za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Jeśli uczestnicy mają problemy podczas spotkań, administratorzy z tą rolą mogą szybko znaleźć te spotkania, aby do nich dołączyć i pomóc w ich rozwikłaniu.

Aby uzyskać więcej informacji o stronie Live Meeting i funkcji dołączania administratora, zobacz Zaawansowana diagnostyka i rozwiązywanie problemów w centrum Sterowania.


Pełnoprawni administratorzy mogą przypisać rolę Zaawansowany dostęp do rozwiązywania problemów innemu administratorowi pełnemu, administratorowi tylko do odczytu lub administratorowi pomocy technicznej w swojej organizacji. Administratorzy pełni nie mogą przypisać sobie roli Zaawansowany dostęp do rozwiązywania problemów. Inny pełny administrator musi przypisać im rolę.

Role administratora witryny Webex

Administratorzy witryn sieci Web mają dostęp tylko do użytkowników i ustawień witryny Webex, do których są przypisani w centrum sterowania. Możesz przypisać użytkownika jako administratora dla więcej niż jednej witryny Webex. Jeśli Twoja organizacja ma wiele witryn Webex do zarządzania, przypisz użytkowników jako Webex site, Webex user lub Webex tylko do odczytu administratorów, aby zdefiniować własność i podzielić obowiązki administracyjne dla każdej witryny Webex.

Administratorzy witryn Webex i administratorzy użytkowników Webex mogą zarządzać ustawieniami związanymi ze spotkaniami Webex tylko dla użytkowników w organizacjach klientów, do których są przypisani.


Administratorzy witryn Webex nie używają licencji Webex Meetings dla witryny Webex, do której są przypisani, ale nie będą mieli żadnych uprawnień hosta. Jeśli chcesz, aby administrator witryny Webex miał uprawnienia do hostingu, możesz przypisać mu licencję hosta.

Dostępu

Administrator witryny Webex

Administrator użytkowników Webex

Administrator usługi Webex z uprawnieniami tylko do odczytu

Zarządzanie użytkownikami

(Ustawienia użytkownika)

(Ustawienia użytkownika)

Tylko do odczytu

Analityka i raporty

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Licencje*

Tylko do odczytu

Przypisywanie ról*

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Konfiguracja witryny*

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu


* Tylko dla przypisanych witryn Webex.

Role administratora Webex Contact Center

Webex Contact Center zapewnia dedykowaną rolę Administratora usługi Contact Center, która umożliwia użytkownikom administrowanie i zarządzanie usługą i licencjami contact center. Tę rolę można przypisać administratorom zewnętrznym i użytkownikom w organizacji klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról administratora centrum kontaktowego, zobacz tenartykuł.

W poniższej tabeli opisano uprawnienia specyficzne dla centrum kontaktowego dla wszystkich ról administratora centrum sterowania:

Organizacja klienta

Organizacja zewnętrzna

Organizacja partnerska

Każda inna organizacja

Administrator z pełnymi uprawnieniami

 • Może administrować wszystkimi funkcjami contact center.

 • Może wykonywać wszystkie czynności związane z zarządzaniem użytkownikami dla contact center, takie jak:

  • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta.

  • Przypisywanie, edytowanie lub usuwanie licencji centrum kontaktowego od użytkowników.

  • Dodaj lub odwołaj rolę Administrator usługi centrum kontaktowego od administratorów zewnętrznych.

Może wykonywać wszystkie czynności administracyjne podobne do pełnych administratorów z organizacji klienta, z następującym wyjątkiem:

 • Administrator nie może dodawać ani odwoływać roli Administrator usługi Centrum kontaktowego od innych administratorów zewnętrznych.

Administrator usługi centrum kontaktu

ND.

Może wykonywać wszystkie czynności administracyjne podobne do pełnych administratorów z organizacji klienta, z następującym wyjątkiem:

 • Administrator nie może dodawać ani odwoływać roli Administrator usługi Centrum kontaktowego od innych administratorów zewnętrznych.

Administrator udostępniający usługę

ND.

 • Może wykonywać wszystkie czynności administracyjne centrum kontaktów, które może wykonywać pełny administrator partnera.

 • Nie może wykonywać żadnych działań związanych z zarządzaniem użytkownikami i może tylko wyświetlać listę innych administratorów zewnętrznych w organizacji.

ND.

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Nie można uzyskać dostępu do interfejsów administracyjnych Webex Contact Center (Control Hub i Management Portal).

Może uzyskać dostęp do interfejsów administracyjnych Webex Contact Center (Control Hub i Management Portal) tylko w trybie tylko do odczytu.

Role administratora zewnętrznego

Możesz dodać każdą osobę spoza organizacji jako administratora zewnętrznego. Administratorzy z organizacji partnerskiej są również uważani za administratorów zewnętrznych w organizacji. Można również zarządzać uprawnieniami administratora zewnętrznego i definiować ich jako zewnętrznych administratorów pełnych, zewnętrznych administratorów tylko do odczytu i administratorów obsługujących. Administratorzy aprowizujący są dodawani, gdy partner obsługuje zamówienia usług Webex.

Administratorów zewnętrznych można usunąć z organizacji w dowolnym momencie. Dopóki jednak istnieje aktywna relacja sprzedaży między organizacją a partnerem, od którego zakupiono usługi, partner ten może odzyskać dostęp do organizacji, przypisując sobie rolę administratora obsługującego, co oznacza, że partner zawsze będzie miał dostęp do organizacji. Partner nie może przypisać sobie dostępu jako pełny administrator. Jeśli nie chcesz, aby partner, od który kupiłeś usługi, miał w ogóle dostęp do Twojej organizacji, musisz skontaktować się z partnerem.


Każda osoba spoza organizacji, która ma dostęp do centrum sterowania organizacji, jest wyświetlana w sekcji Użytkownicy na karcie Administratorzy zewnętrzni.

Personel pomocy technicznej, który uzyskuje dostęp do organizacji, zazwyczaj ma rolę administratora tylko do odczytu. Dostęp administratora tylko do odczytu jest automatycznie odwoływany po pewnym czasie. Możesz udzielić lub odmówić dostępu administracyjnegokażdemu.

Dostępu

Zewnętrzny pełny administrator

Zewnętrzny administrator tylko do odczytu

Administrator udostępniający usługę

Zarządzanie użytkownikami

Tylko do odczytu

X

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

X

Polityka i szablony firmy

Tylko do odczytu

X

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

X

Metryki i powiadomienia pomocy technicznej

Tylko do odczytu

X

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

✔ Za usługi sprzedane przez partnera.

Przypisz role

Tylko do odczytu

X

Zamówienia na rezerwy

X

✔ Za usługi sprzedane przez partnera.

Dodawanie i usuwanie witryn

✔ W przypadku witryn należących do subskrypcji, które partner sprzedał.

X

✔ Za usługi sprzedane przez partnera.

Dodawanie administratorów zewnętrznych

X

X

X


Administratorzy zewnętrzni nie mogą dodawać kolejnych administratorów zewnętrznych do organizacji.

Przypisz administratorów zewnętrznych jako administratorów pełnych, tylko do odczytu lub administratorów aprowizujących, aby jasno określić, jakie są ich obowiązki w organizacji. Podział obowiązków administracyjnych może również zapewnić większą odpowiedzialność w organizacji.

Pełna rola administratora sprzedaży i administratora sprzedaży

Role pełnego administratora sprzedaży i administratora sprzedaży są dostępne tylko dla organizacji partnerskich w centrum Control Hub. Pełnoprawni administratorzy i inni pełnoprawni administratorzy sprzedaży organizacji partnerskich mogą przypisywać rolę pełnego administratora sprzedaży lub rolę administratora sprzedaży innym użytkownikom.

Administratorzy sprzedaży i administratorzy sprzedaży, którzy aprowizują zlecenie usługi Webex, mogą utworzyć nową organizację odbiorców lub aprowizowanie zamówienia dla istniejącej. Jeśli pełny administrator sprzedaży lub administrator sprzedaży utworzy nową organizację klienta, automatycznie otrzyma pełne uprawnienia administratora w organizacji klienta. Jeśli klient istnieje, otrzymuje rolę administratora aprowującego.


W dowolnym momencie pełny administrator w organizacji klienta może zmienić lub usunąć rolę administratora z organizacji partnerskiej. Jeśli jednak Twoja organizacja sprzedawała usługi klientowi, zawsze będziesz mieć dostęp do Centrum sterowania klienta jako administrator obsługi administracyjnej. Wszyscy administratorzy w organizacji partnerskiej będą również nadal mieli dostęp administracyjny do centrum sterowania klienta, jeśli co najmniej jeden z nich pozostanie z rolą administratora w organizacji klienta.

Dostępu

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży

Administrator udostępniający usługę

Zarządzanie organizacją partnerów

Zarządzanie organizacją klienta

(Wszyscy klienci zarządzani przez organizację partnerską).

(Tylko przypisani klienci).

(Tylko przypisani klienci).

Przypisywanie ról administratora sprzedaży

Udostępnianie zamówień Webex dla organizacji partnerskiej

Udostępnianie zamówień Webex dla klientów

✔ Za usługi sprzedane przez partnera.

Rozpoczynanie próbek Webex i zarządzanie nimi

Przypisywanie użytkownikom roli Pełny administrator sprzedaży lub Administrator sprzedaży

Jako pełny administrator lub pełny administrator sprzedaży możesz przypisać każdemu użytkownikowi w organizacji rolę pełnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży.


Jeśli masz zarówno pełną rolę administratora, jak i pełnego administratora sprzedaży, możesz usunąć z siebie rolę pełnego administratora sprzedaży i przypisać ją do innego użytkownika.

Użytkownik może pełnić rolę pełnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży wraz z pełnią administratorem.

1

W widoku partnera w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycji Administratorzyi kliknij pozycję Nowiadministratorzy.

2

Wprowadź adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać jako administratora sprzedaży, a następnie kliknij przycisk Sprawdź poprawność.

3

Wybierz, aby użytkownik był:

 • Administrator sprzedaży, jeśli chcesz przypisać określonych klientów do zarządzania.
 • Pełny administrator sprzedaży, jeśli chcesz, aby zarządzali wszystkimi klientami w Twojej organizacji.
4

Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie klientów do administratora sprzedaży

Administratorzy sprzedaży mają dostęp tylko do organizacji, którymi przypisano ich do zarządzania.

1

W widoku partnera w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Administratorzy i wybierz administratora.

2

W obszarze Zarządzanie organizacjamiklientów wprowadź nazwę organizacji lub identyfikator organizacji odbiorcy, którym ma zarządzać administrator sprzedaży.

3

Kliknij przycisk Dodaj.