Migrera Unified CM till Webex – en översikt

Migrera Unified CM-inställningar för användare, enheter, nummer och platser till plattformen Webex Calling för att få en bättre användarupplevelse och kunna använda Cisco Webex-tjänsterna i företagsklass för molnsamtal, mobilitet, meddelanden och samtalstjänster. Migreringen automatiserar genereringen av licenser för den fasta programvaran, kontrollerar att enheten är kompatibel och tilldelar telefonnummer till användare och enheter för samtalstjänster i Webex.

Förutsättningar

Innan du startar migreringen ska du se till att följande förutsättningar är uppfyllda:

Importera användare med Bulk-administrationsverktyget (BAT)

Använd Bulk-administrationsverktyget (BAT) i appen Cisco Unified Communications Manager till att exportera användare från Unified CM och importera dem till Control Hub som Webex-användare. Så här importerar du användarna:

1

Välj Bulk-administration > Importera/exportera > Exportera för att exportera kontaktlistorna för de användare som migreras från det nuvarande hemmaklustret.

Fönstret Exportera data visas.
2

Välj Välj alla i avsnittet Välj objekt att exportera.

3

Välj ett filnamn för exporterade listdata. I fältet Jobbeskrivning anger du en beskrivning för jobbet. Exportkonfiguration är standardbeskrivningen.

4

Klicka på Kör omedelbart eller schemalägg jobbet om du vill köra det senare. Klicka på Skicka.

5

Övervaka exportjobbets status. Använd alternativet Jobbschemaläggare på huvudmenyn i Bulk-administration om du vill schemalägga eller aktivera jobbet.


 

Ändra inte eller uppdatera tar-filen när du har exporterat filen från Unified CM.

6

Ladda ned exportfilen och spara den för senare användning när användarmigreringen är slutförd. Välj Administration av Cisco Unified CM IM och Presence > Bulk-administration > Ladda upp/ner filer.

Välj tar-filen i fönstret Ladda upp/ner och klicka på Ladda ner markerad.

7

Packa upp .tar-filen på valfri plats i datorn med kommandot tar -xvf. Extrahera .csv-filen på den angivna platsen. Mer information finns i guiden till Bulk-administration i Cisco Unified Communications Manager.

Uppgiftsflöde

Använd migreringsguiden i Control Hub när du ska migrera Unified CM-inställningar för användare, enheter, nummer och platser. I migreringsguiden får du hjälp att utföra följande uppgifter och att starta migreringen.

1

Öppna kundvyn i Cisco Webex Control Hub och gå till Tjänster > Migreringar. Gå till kortet Migrera Unified CM till Webex och klicka på Kom igång.

Sidan Uppdatera Unified CM-distributionen till Webex Cloud Calling visas.
2

Klicka på Steg 1: Granska förutsättningarna för uppgraderingen så att du ser listan med förutsättningar.

3

Läs igenom och slutför alla nödvändiga åtgärder innan du fortsätter. Mer information finns i Migrera Unified CM till Webex – en översikt.

Samla in Unified CM-detaljer, till exempel listan med användare och enheter du vill importera till molnsamtalstjänsten i Cisco Webex. Använd Bulk-administrationsverktyget i Unified CM till att hämta tar -filerna, läs mer i Importera användare med Bulk-administrationsverktyget (BAT) och importera sedan filerna.

1

Öppna sidan Migrera Unified CM till Webex Calling och gå till textrutan Importera data.

2

Välj ett av följande alternativ för att importera filerna:

 • Dra och släpp .tar-filerna till textrutan Importera data.

 • Klicka på Bläddra för att bläddra till tar-filens sökväg, markera filen och klicka på Öppna.

När filerna har importerats kan du visa detaljer som det totala antalet användare, enheter och telefonnummer på sidan. Du kan inte fortsätta om inte uppladdningen slutförs.

 
Hur lång tid uppladdningen tar beror på storleken på filerna du laddar upp. När uppladdningen är klar aktiveras knappen Skapa en ny uppgift.
3

Klicka på ellipsen Mer information ⋮ och välj ett av följande alternativ:

 • Visa – om du vill visa datatabellen med alla importerade data, som användar-ID , namn, e-post, primär anknytning, enhetspool och enhets-ID. Sidan Importera data visas. Du kan välja Åtgärder om du vill exportera eller importera alla uppladdade data. Använd importalternativet om du vill ladda upp en ny fil.

 • Ta bort – om du vill ta bort alla importerade och uppladdade data.

Skapa en migreringsuppgift för att migrera dina Unified CM-inställningar. Med den här uppgiften kan du övervaka och spåra migreringen, granska eventuella fel och avbryta migreringen om det behövs.

1

Öppna sidan Uppdatera Unified CM-distribution till Webex Cloud Calling, gå till Steg 3 Migrera till Webex Calling och klicka på Skapa en ny uppgift.

Sidan Ny migreringsuppgift visas.
2

Ange uppgiftens namn i fältet Uppgiftsnamn.

Uppgiftsnamnet måste innehålla minst åtta tecken. Ange ett unikt namn på din migreringsuppgift.


 

I en enda uppgift kan du migrera högst 1 000 användare och 1 000 enheter från den lokala distributionen till molnsamtalsplattformen Cisco Webex. Om du vill migrera fler än 1 000 användare eller enheter måste du skapa flera migreringsuppgifter .

3

Klicka på nästa.

Sidan Mappa enhetspooler till platser visas.
Om du vill migrera katalognummer i Unified CM tilldelar du en Webex-plats till en Unified CM -enhetspool. Du kan migrera katalognummer i Unified CM som är mappade till en enda enhetspool. Det skapas en koppling mellan enhetspoolen och platsen. En enhetspool innehåller en uppsättning enheter som delar gemensamma egenskaper och som är logiskt grupperade. Varje enhet som laddas upp via filen phone.csv grupperas i en enhetspool. Alla befintliga Unified CM-enhetspooler mappas till en plats i tjänsten Webex Calling. På den här sidan visas även enhetspooler som migrerats eller väntar på migrering till en viss plats.

Du kan inte migrera katalognummer i Unified CM som har mappats till flera enhetspooler med det här verktyget i den här versionen. Du måste först massetablera numren via Webex Calling med CSV-filen.

Om du inte vill ta med en plats i den här uppgiften kan du lämna den odefinierad. Mer information finns i Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation.

1

Du kan visa följande information på sidan Mappa enhetspool till platser:

 • Enhetspool – enhetspoolens namn.

 • Migrerade telefoner – det totala antalet IP-telefoner som är konfigurerade i Webex.

 • Antal enheter – det totala antalet enheter som ännu inte har migrerats.

 • Webex Calling-plats – de enhetspooler som är tilldelade till en plats.

 • Land – namnet på det land som platsen hör till.

2

Klicka i fältet Sök och ange enhetspoolen eller platsen för att filtrera och visa respektive data.

3

Klicka på listrutan Webex Calling-plats för att välja en plats.

Om du vill tilldela en plats till enhetspoolen senare kan du välja Odefinierad i listrutan Webex Calling-plats .
4

Klicka på nästa.

Sidan Välj platser visas.

När du har kopplat enhetspool och plats skapar systemet ett E.164-prefix, telefonnummer och anknytningsintervall, en partition och det totala antalet linjer för respektive E.164-prefix. Varje plats innehåller enheterna och det totala antalet linjer som redan har mappats. Kontrollera att telefonnumren och anknytningarna har tilldelats rätt plats, och välj sedan de platser som du vill ta med i migreringen.

I fältet Sök kan du söka efter platser, eller så kan du klicka på listrutan Alla (platser) och välja en plats.

1

Klicka på ikonen Expandera bredvid en plats på sidan Välj plats om du vill visa information om platsen. Platsinformationen baseras på den tilldelade enhetspoolen.

Varje plats har ett gemensamt prefix, ett katalognummerintervall med telefonnummer och anknytningar, en UCM-partition, varningar/fel samt det totala antalet linjer.

 

Om du ser en varning om att flera platser hittades måste du åtgärda den här obligatoriska varningen. Andra varningsmeddelanden, till exempel om anknytningar som inte stöds eller har olika längd anges endast i informationssyfte. Du kan också klicka på listrutan Alla (varningar) för att visa en lista med alla varningar.

2

Om du vill flytta alla linjer från en plats till en annan klickar du på ellipsikonen ⋮ bredvid Antal linjer och väljer platsen bland de tillgängliga alternativen.

Antalet linjer läggs till på den nya platsen.
3

Klicka på åtgärdsknappen på skärmen om du vill visa eller dölja platsinformationen.

4

Om du vill ta med de platser du vill inkludera i migreringen markerar du kryssrutorna bredvid platserna och klickar på Nästa.

Sidan Hantera nummer på plats visas.
Du kan skapa en mappning mellan användare och telefonnummer på en plats. Du kan tilldela samma telefonnummer och anknytning i Unified CM till ett telefonnummer och en anknytning i Webex för en plats.

1

Följande information visas på sidan Hantera nummer på plats:

 • Totalt antal Webex Calling-platser – det totala antalet platser.

 • Telefonnummer som redan används – det totala antalet telefonnummer som redan har tilldelats till Webex-användare eller Webex-arbetsytor i Control Hub.

 • Ej allokerade telefonnummer – det totala antalet telefonnummer som inte är tillgängliga för din Webex-organisation.

 • Anknytningar som används – det totala antalet Webex-anknytningar som redan har tilldelats till Webex-användare eller Webex-arbetsytor i Control Hub.

2

Visa och ladda ner status för telefonnummer:

 1. Användar-ID, E.164-prefix, katalognummer, partition, Webex-plats , Webex-nummer och Webex-anknytning visas på sidan.

 2. Använd de olika filtren, till exempel:

  • Status för Webex-nummer – tillgängligt, okändt, inte tillgängligt, inte allokerat.

  • Fel – dubblett, ogiltig anknytningslängd, saknat nummer och anknytning.

 3. Du kan åtgärda vanliga fel på sidan med redigeringsalternativet.

 4. Klicka på Åtgärder om du vill använda funktionerna Export och Import till att ändra posterna.

 5. Klicka på raden och välj ett av följande alternativ:

  • Redigeringsikon – klicka på ikonen och ange Webex-numret i rutan.

  • Borttagningsikon – klicka på ikonen för att ta bort enheten.

3

Klicka på nästa.

Sidan Tilldela nummer till användare eller arbetsytor visas.
När du har konfigurerat telefonnumren för Webex Calling-tjänsten kan du tilldela dem till användare eller arbetsytor. Du kan även ändra eller ta bort telefonnummer från användare eller arbetsytor. Ogiltiga eller otilldelade telefonnummer ingår inte i migreringsuppgiften .

1

Följande information visas på sidan Tilldela nummer till en användare eller arbetsyta:

 • Totalt antal Webex Calling-platser – det totala antalet platser.

 • Webex-användare – det totala antalet användarposter som motsvarar posterna i Webex.

 • Webex-arbetsytor – totalt antal poster som har angetts för tilldelning till arbetsytor.

 • Användare som inte finns i Webex – det totala antalet användare som inte har en matchande användarpost i Control Hub och inte kan anges för nummertilldelning.

2

Om du vill tilldela ett telefonnummer i Webex till en arbetsyta klickar du på raden och väljer Redigera för att aktivera arbetsytereglaget i kolumnen Arbetsyta.

3

Så här tilldelar du ett Webex-telefonnummer till en användare:

 1. Klicka på raden och välj redigeringsikonen.

  Sökfältet visas.

 2. Skriv in användarens namn eller e-post-ID och välj e-post-ID:t bland resultaten.

 3. Använd filter som dubblettanvändare eller användare som inte finns.

 4. Du kan åtgärda vanliga fel på sidan med redigeringsalternativet.

4

Klicka på Åtgärder om du vill använda funktionerna Export och Import till att ändra posterna.

5

Klicka på nästa.

Sidan Kontrollera enhetens kompatibilitet.
Migrera en Unified CM-enhet som stöds i både Webex Calling och migreringsverktyget , och kontrollera även att enheten är mappad till rätt Webex-plats. Alla enheter du planerar att migrera visas på den här sidan. Du kan migrera kompatibla enheter och enheter med statusen okänd. Baserat på enhetens maskinvaruversion kan du kontrollera om enheten är kompatibel för migrering. Du kan kvalificera en enhet från okänd till kompatibel genom att ange enhetens MAC-adress och modell .

1

Följande information visas på sidan Tilldela enheter till en användare eller arbetsyta :

 • Totalt antal Webex Calling-platser – det totala antalet platser.

 • Webex-app – det totala antalet användare med åtkomst till Webex Calling via Webex-appen.

 • Kvalificerade telefoner – det totala antalet IP-telefoner som är kompatibla med Webex Calling.

 • Ej kvalificerade telefoner – det totala antalet IP-telefoner som inte är kompatibla med Webex Calling.

 • Okänd kompatibilitet – enhetens kompatibilitetsstatus är okänd. Du kan dock migrera sådana enheter.

2

Om du vill uppdatera MAC-adressen för enheten eller ändra enhetsmodellen klickar du på enhetsraden, klickar på redigeringsikonen och ändrar sedan MAC-adressen i textfältet Enhetens MAC.

3

Klicka på Åtgärder om du vill använda funktionerna Export och Import till att ändra posterna.

4

Klicka på Nästa. Sidan Granska visas.

På sidan Granska kan du se en sammanfattning av din migrering, till exempel listan med objekt som ingår i eller exkluderats från migreringen, eller eventuella åtgärder du måste utföra innan du fortsätter med migreringen.

1

Klicka på Visa lista bredvid de exkluderade eller inkluderade objekten om du vill visa information om orsaken till att de inkluderas eller exkluderas.

2

Välj ett av följande alternativ:

 • Klicka på Ladda ner rapporter om du vill ladda ner rapporterna samtidigt.

 • Klicka på ellipsikonen ⋮ bredvid ett inkluderat eller exkluderat objekt och klicka sedan på Ladda ner rapport om du vill ladda ner rapporten för det enskilda objektet.

3

Klicka på Förbered för att migrera.

Sidan Klart för migrering visas. Migreringsverktyget utför följande förberedande migreringsåtgärder:
 • Skapar en profil för varje enhet i Webex-appen

 • Genererar licenser för varje enhet

 • Skapar BAT-filer

 • Kopplar ett samtalsbeteende till alla användare i stället för mjukvarutelefoner.

4

Klicka på Stäng.

Sidan Migrera Unified CM till Webex Calling visas. Där ser du en lista med uppgifter som har olika status.

Följande tabell innehåller en lista med uppgiftsstatusar och beskrivningar:

Tabell 1. Uppgiftstatus:

Uppgiftstatus:

Beskrivning

Klar för migrering

De förberedande migreringsåtgärderna är utförda. Du kan starta migreringen från Unified CM.

Knappen Utför migrering är aktiv.

Pågår

De förberedande migreringsåtgärderna pågår fortfarande.

Knappen Utför migrering är inaktiv.

Utkast

De förberedande migreringsåtgärderna har inte startat ännu.

Knappen Utför migrering är inaktiv.

Granska fel

De förberedande migreringsåtgärderna är utförda och det finns fel att åtgärda.

Knappen Utför migrering är inaktiv.

Klar med fel

De förberedande migreringsåtgärderna är utförda med fel.

Knappen Utför migrering är aktiv.

5

Klicka på Utför migrering om du vill ladda ner manifestfilen i .zip-format, som innehåller telefonernas MAC-adresser i .txt -format. Du måste ladda upp den här CSV-filen till Cisco Unified Communications Manager och starta migreringen.

Du måste logga in i Cisco Unified Communications Manager och ladda upp CSV-filen med enhetsinformationen för att starta migreringen. Kontrollera att du har CSV-filen som innehåller den information om användare och telefoner du vill importera från Unified CM till molnsamtalstjänsten i Webex .

Ladda upp filer

1

Logga in i Cisco Unified Communications Manager.

2

I Cisco Unified CM Administration går du till Bulk-administration > Ladda upp/ner filer.

3

Klicka på Lägg till ny.

Fönstret Konfigurera filuppladdning visas.
4

Ange den fullständiga sökvägen till filen i rutan Fil för att ladda upp från den nedladdade manifestfilen eller klicka på Bläddra och leta rätt på filen.

5

Välj målet Telefon i listrutan Välj mål.

6

Gå till listrutan Transaktionstyp och välj transaktionstypen Uppdatera telefon – anpassad fil.

7

Markera kryssrutan Skriv över filen om den finns om du vill skriva över befintliga filer med samma namn.

8

Klicka på Spara.

Uppladdningsstatusen visas.
9

Upprepa steg 4 till 8 för alla genererade filer.

Migrera telefoner

Använd den här metoden för att migrera användare och enheter utan någon Enterprise-licens. Migreringsverktyget konverterar automatiskt licensen för sådana användare och enheter.

1

Gå till Cisco Unified CM Administration och välj Bulk-administration > Telefoner > Uppdatera telefoner > Anpassad fil.

Sidan Uppdatera telefoner – anpassad konfiguration visas.
2

Välj enhetsnamnet i listrutan Uppdatera telefonmall.

3

Klicka på Sök. De telefoner som finns med i filerna visas på den här sidan om de är tillgängliga.

4

Klicka på nästa.

5

Markera kryssrutorna för de parametrar som behövs och uppdatera information som beskrivning, telefonens namn och server i respektive fält.

6

Välj ett av följande alternativ i avsnittet Jobbinformation.

 • Kör omedelbart – klicka på den här knappen för att starta jobbet direkt.

 • Kör senare – klicka på den här knappen om du vill schemalägga jobbet senare.

7

Klicka på Skicka.

8

Upprepa steg 1 till 7 för alla genererade filer.

9

Om du vill visa status för det inlämnade jobbet går du till Cisco Unified CM Administration och väljer Bulk-administration > Jobbschemaläggare.

10

Välj ditt jobb för att visa jobbets status.