• Platforma Webex Contact Center obsługuje łączniki Salesforce, Google, Webex Experience Management oraz łączniki niestandardowe.

 • Platforma Webex Contact Center 1.0 obsługuje łączniki Salesforce i Custom.

Konfiguracja łącznika Salesforce składa się z dwóch etapów.

1. Utwórz aplikację połączoną z Salesforce Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja połączonej aplikacji z łącznikiem Webex Contact Center Salesforce. Po utworzeniu aplikacji połączonej z Salesforce generowany jest identyfikator klienta (nazywany w Salesforce kluczem konsumenta) oraz klucz prywatny . Możesz przejść do następnego kroku.

2. Skonfiguruj łącznik Salesforce w sposób opisany poniżej:


W organizacji można dodać maksymalnie pięć łączników Salesforce.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że masz odpowiednie poświadczenia konta usług Salesforce, identyfikator klienta i klucz prywatny.

1

Zaloguj się do organizacji klienta ze strony https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Na karcie Salesforce kliknij przycisk Ustaw lub Dodaj więcej.

3

Wprowadź identyfikator klienta.

4

Wprowadź identyfikator e-mail użytkownika aplikacji połączonej z Salesforce.


 

Upewnij się, że profil tego użytkownika ma dostęp do łącznika aplikacji z Salesforce.

5

Okno Konfiguracja łącznika Salesforce zawiera domyślny adres URL dla serwera autoryzacji Salesforce. Adres URL można edytować, jeśli serwer autoryzacji jest obsługiwany pod innym adresem URL.


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pola, zobacz pole (aud) w dokumencie Salesforce https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Wprowadź klucz prywatny.

7

Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać szczegóły złącza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.


 

Webex Contact Center sprawdza poprawność połączenia z aplikacją połączoną z Salesforce. Jeśli połączenie powiedzie się, poświadczenia zostaną zapisane i pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Następne czynności

Po pomyślnym zapisaniu łącznika jest on dostępny do użytku. Złącze to można wykorzystać w jednej z elementów sterujących przepływem:
Użyj tego łącznika, aby włączyć funkcję text-to-speech (TTS) w Projektancie przepływów.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że został pobrany klucz uwierzytelniania (plik JSON). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Google.

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Na karcie Łącznik Google kliknij przycisk Konfiguruj lub Dodaj więcej.

3

Wprowadź nazwę, która określa przeznaczenie Twojego łącznika (np. Strona ofert i rabatów).

4

Kliknij przycisk Prześlij klucz uwierzytelniania, aby przesłać klucz uwierzytelniania.

5

Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać szczegóły złącza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.


 

Możesz dodać do pięciu łączników dla swojej organizacji.

Następne czynności

Po pomyślnym zapisaniu łącznika jest on dostępny do użytku. Złącze to można wykorzystać w Projektancie przepływów. Aby uzyskać więcej informacji , patrz sekcja Aktywność menu w rozdziale Praca z Projektantem przepływów w dokumencie Cisco Webex Contact Center – przewodnik po konfiguracji i adminsitratora.

Łącznik Google Contact Center AI (Google CCAI) pomaga organizacji nawiązać relację zaufania między kontem Google Cloud Platform (GCP) a produktem Cisco w celu korzystania z usług Google. To złącze wykorzystuje funkcję Agent Answers, która umożliwia agentom pomoc w czasie rzeczywistym w trakcie rozmowy lub podczas korzystania z wirtualnego agenta.

Zanim rozpoczniesz


 • Ten łącznik jest dostępne tylko dla klientów Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC i Webex CCE z subskrypcją Contact Center AI powered by Google Cloud.

 • Upewnij się, że wyłączyłeś blokadę wyskakujących okienek w przeglądarce przed skonfigurowaniem łącznika.

 • Przed włączeniem dostawcy Google CCAI, upewnij się, że ukończyłeś Google Setup Contact Center AI Integrations.

 • Otrzymałeś maila o temacie „Aktualizacja dotyczaca stanu konfiguracji CCAI” z danymi potrzebnymi do skonfigurowania łacznika.

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Na karcie Google Contact Center AI kliknij przycisk Ustaw lub Dodaj więcej.

W przeglądarce zostanie otwarta nowa karta.
3

Kliknij Zaloguj się w Google, aby się uwierzytelnić.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie w chmurze Google.
4

Zaloguj się w Google używając tego samego identyfikatora, który został użyty podczas tworzenia projektu Google CCAI.

5

Przyznaj uprawnienia do przeglądania i zarządzania swoimi danymi.

Po zalogowaniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
6

Na stronie Nowy łącznik Google Contact Center AI wprowadź nazwę, która identyfikuje cel Twojego łącznika.

7

Z rozwijanej listy wybierz nazwę projektu Contact Center AI, który utworzyłeś na Google Cloud Platform.

8

Wybierz nazwę projektu z listy rozwijanej nazwa projektu podana przez Cisco. W powiadomieniu e-mail musi być wprowadzona nazwa projektu. Jeśli jesteś klientem spoza OEM, wybierz Nie dotyczy z rozwijanej listy.

9

Wybierz konto usługi w chmurze Google z listy rozwijanej. Dane konta usługi Google Cloud otrzymasz w powiadomieniu e-mail.

10

Kliknij na Zapisz

11

Kliknij przycisk Odśwież, aby zobaczyć, czy nowy łącznik został dodany do karty.

Następne czynności

Skonfiguruj CCAI na karcie Funkcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Konfiguracja Contact Center AI.

Cisco Webex Experience Management to platforma zarządzania doświadczeniem klientów (z ang. Customer Experience Management lub CEM), która umożliwia spojrzenie na firmę z perspektywy klientów i ich doświadczeń z marką. Cisco Webex Experience Management umożliwia mapowanie podróży klienta, analitykę tekstową i modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem informacji zwrotnych zebranych od klientów za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail , SMS czy system interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR).

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Na karcie Webex Experience Management kliknij przycisk Konfiguracja.

3

Wprowadź nazwę, która identyfikuje cel Twojego łącznika (na przykład Ankieta zwrotna).

4

Wprowadź opis.

5

Wprowadź nazwę użytkownika i klucz interfejsu API, który został odebrany po zarejestrowaniu dla konta zarządzania doświadczeniem w Webex.

6

Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać szczegóły złącza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.


 

Nie możesz dodać więcej niż jednego łącznika Webex Experience Management dla swojej organizacji.

Następne czynności

Należy skonfigurować aktywność na opiniach w Projektancie przepływów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Opinie w rozdziale Praca z Projektantem przepływów w dokumencie Cisco Webex Contact Center – podręcznik konfiguracji i administratora.


W organizacji można dodać maksymalnie 10 łączników niestandardowych.

Ten łącznik jest wymagany tylko wtedy, gdy musisz uwierzytelnić punkt końcowy. Możesz wyłączyć opcję Użyj uwierzytelnionego punktu końcowego podczas konfiguracji aktywności Żądanie HTTP w Projektancie przepływu.

1

Zaloguj się do organizacji klienta ze strony https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Na karcie Łącznik niestandardowy kliknij przycisk Ustaw lub Dodaj więcej.

3

Wprowadź nazwę identyfikującą cel łącznika (na przykład Contact Center Connector).

4

Wybierz typ uwierzytelniania z listy rozwijanej Typ uwierzytelniania.

Dostępne typy to:

 • Uwierzytelnianie podstawowe (domyślne)

 • OAuth 2.0

5

Wprowadź adres URL domeny (dozwolony tylko prefiks "https://").

6

Jeśli wybrałeś Typ uwierzytelniania jako OAuth 2.0, wtedy wybierz Typ udzielania z listy rozwijanej:

 • Poświadczenia klienta (domyślne)

 • Przyznanie hasła

7

Jeśli wybrałeś Uwierzytelnianie podstawowe jako Typ uwierzytelniania oraz Udzielanie hasła jako Typ udzielania, wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz URL weryfikacji.


 

Adres URL weryfikacji jest wymagany tylko wtedy, gdy trzeba sprawdzić poprawność nazwy użytkownika i hasła.

8

Jeśli wybrałeś Typ uwierzytelniania OAuth 2.0, wprowadź szczegóły identyfikatora klienta, klucza tajnego klienta, zakresu oraz adresu URL tokenu.

9

Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać szczegóły złącza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Następne czynności

Po pomyślnym zapisaniu łącznika jest on dostępny do użytku. Możesz użyć tego konektora w Projektancie przepływów lub w Skryptach sterujących.

1

Zaloguj się do organizacji klienta ze strony https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Łączniki.

2

Kliknij nazwę łącznika wyświetlaną na karcie.


 

Aby odświeżyć klucz uwierzytelniania konektora Google Contact Center AI, kliknij przycisk Odśwież klucz i ponownie uwierzytelnij się w Google. Upewnij się, że w przeglądarce wyłączono funkcję blokowania wyskakujących okienek.

3

Musisz najpierw dezaktywować łącznik, zanim będziesz mógł edytować pola w sekcji Poświadczenia. Kliknij przycisk Dezaktywuj i potwierdź.


 

Kiedy dezaktywujesz łącznik, skrypty, które są aktualnie wykonywane, mogą działać jeszcze przez jakiś czas, jeśli dane uwierzytelniające są ważne.

Po zdezaktywowaniu łącznika można go ponownie uaktywnić, edytować lub usunąć.
 • Edytuj, dokonując niezbędnych zmian w polach i kliknij Reaktywuj, aby ponownie aktywować łącznik.


   

  Nie można zmodyfikować identyfikatora łącznika.

  Łącznik Google Contact Center AI musi zostać ponownie uwierzytelniony w Google.

 • Kliknij Usuń, aby usunąć łacznik.


   

  Konektor Google Contact Center AI nie może zostać usunięty, jeśli jest z nim powiązany CCAI Config.