Preporučujemo da se administratori partnera pozivaju na relevantne dokumente koji su ovde pomenuti da bi uspešno izvršili dole navedene zadatke:

Naručivanje i obezbeđivanje

Upravljanje korisnicima

Postavke zakupaca

Podešavanje funkcije

Iako administratori partnera mogu da izvrše početno podešavanje kontakt centra, preporučujemo da administratori i supervizori klijenata budu obučeni za izvršavanje dnevnih zadataka upravljanja kontakt centrom.

Masovne operacije u Webex kontakt centru

Nadogradnja sa zastarelih platformi na Webex kontakt centar